เกมส์สี่สะหาย เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมนี้เหมาะกับ

ค่ายธรรมะ

ค่ายคุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร

ค่ายสังคมต่างๆ

 

เพื่อให้นักเรียน

ไม่เห็นแก่ตัว

ไม่เอาแต่ใจ

ไม่เอาเปรียบใคร

ไม่เอาตัวรอด

รู้จักเกรงใจ

ให้แก่ส่วนรวม

 

ข้อคิดจากเกมนี้

การอยู่ร่วมกันของสัตว์สังคม

ต้องรู้จักเสียสละ

ต้องมีความสามัคคี

ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน

ละความเห็นแก่ตัว

ดาวน์โหลดสื่อการสอน