รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนารายปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓
9.1    หน้าที่ชาวพุทธ
1.    การเรียนรู้หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตรอย่างเหมาะสม
2.    การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัด/พุทธสถานให้เกิดประโยชน์
3.    การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร
4.   การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติและเผยตามโอกาส 
5.   การศึกษา การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ
6.   การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6
7.   การเข้าร่วมพิธีกรรมพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา
8.  การเข้าค่ายคุณธรรม  
9.2    ศาสนพิธี
        1.  พิธีทำบุญงานมงคล  งานอวมงคล
        2.  การนิมนต์พระ การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน
        3.   ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงพระ  การถวายข้าวพระพุทธการถวายไทยธรรม

10.1   การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บ้าน
          1.   การจัดเตรียมสถานที่
          2.   การสนทนา
          3.   การแต่งกาย
          4.   มารยาทในการพูด
          5.   การใช้คำพูกับพระภิกษุตามฐานะ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน