ปัญหาและคำตอบวิชาพุทธประวัติ
โดย พระนพรัตน์  กนฺตสีโล 

วัดยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร

ท่านทำได้ดีมาก ตัวอย่างเช่น

๑. ชมพูทวีปได้แก่ประเทศอะไรในปัจจุบัน ? (อินเดีย,เนปาล,ปากีสถาน,อัฟกานิสถาน,บังกลาเทศ, ศรีลังกา)

๒. พวกมิลักขะกับพวกอริยกะ ใครอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ? (พวกมิลักขะ)

๓. ชนที่มีความเจริญทางขนบธรรมเนียม และอำนาจมาก คือ….(ชนชาวอริยกะ)

๔. ชมพูทวีปมีกี่ส่วน ? (มี ๒ ส่วน คือ มัชฌิมชนบท และปัจจันตชนบท)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน