การอ่านการเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น
การอ่านการเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

PowerPoint ประกอบด้วย
1.การอ่านการเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น
2.ความมหัศจรรย์ของภาษาบาลี
3.แบบฝึกการอ่านภาษาบาลี  พร้อมคำแปลและเฉลย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  อาราธนาพระปริตร 
4.การอ่านภาษาบาลีจากพุทธศาสนสุภาษิต
5.แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนภาษาบาลี

ดาวน์โหลดสื่อการสอน