บาลีไวยากรณ์ กติปยศัพท์
กติปยศัพท์
ศัพท์ที่จะแจกต่อไปนี้ คือ อตฺต, พฺรหฺม, ราช, ภควนฺตุ, อรหนฺต, ภวนฺต, สตฺถุ, ปิตุ, มาตุ, มน, กมฺม, โค ศัพท์เหล่านี้ เรียกว่า กติปยศัพท์ แปลว่า ศัพท์จำพวกเล็กๆน้อยๆ มีวิธีแจกเฉพาะตนต่างหาก

ดาวน์โหลดสื่อการสอน