บาลีไวยากรณ์ สนธิ
สนธิ
การต่อศัพท์และอักขระให้เนื่องด้วยอักขระ ชื่อว่า สนธิ มี ๓ อย่างคือ
 สระสนธิ
 พยัญชนะสนธิ
 นิคคหิตสนธิ

สนธิกิริโยปกรณ์
ใช้สนธิกิริโยปกรณ์  ๘ อย่างคือ      
    ๑.โลโป        ลบ            
    ๒.อาเทโส     แปลง
    ๓.อาคโม      ลงตัวอักษรใหม่    
    ๔.วิกาโร       ทำให้ผิดไปจากเดิม
    ๕.ปกติ        คงที่            
    ๖.ทีโฆ        ทำให้ยาว
    ๗.รัสสัง       ทำให้สั้น        
    ๘.สญฺโญโค        ซ้อนตัวอักษร

ดาวน์โหลดสื่อการสอน