พุทธานุประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก
ความเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีได้ยาก
พระพุทธภาษิตในมหาปทานสูตร  ทีฆนิกาย  มหาวรรคว่า  ๙๑  กัป  มี  พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ  ๗  พระองค์  คือ  ๑.  พระวิปัสสีพุทธเจ้า  ๒.  พระสิขีพุทธเจ้า    ๓.  พระเวสสภูพุทธเจ้า  ๔.  พระกกุสันธพุทธเจ้า  ๕.  พระโกนาคมนพุทธเจ้า  ๖.  พระกัสสปพุทธเจ้า  ๗.  พระโคตมพุทธเจ้า
    การเกิดของพระพุทธเจ้ามี  ๒  สมัย  คือ  เกิดโดยรูปกาย  ๑  เกิดโดยธรรม ๑
    การเกิดโดยรูปกายมี  ๒  สมัย  คือ  การเสด็จลงสู่พระครรภ์มารดา  เรียก   โอกกันติสมัย  ๑  การประสูติจากพระครรภ์  เรียก  นิกขมนสมัย  ๑
            การเกิดโดยธรรม ได้แก่ การตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์
    พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติในโลก  เพราะทรงบริบูรณ์ด้วยเหตุสัมปทา  ได้แก่  ทรงบำเพ็ญพุทธการกบารมีธรรมมาครบถ้วนแล้ว
    ก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจะเสด็จอุบัติประมาณ  ๑,๐๐๐  ปี  พวกฤษีได้แต่งตำรามหาปุริสลักษณะเอาไว้

มหาบุรุษลักษณะ  ๓๒
ลักษณะของมหาบุรุษมี ๓๒ ประการ มาในมหาปทานสูตร แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค และ ลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปิฎกโดยย่อ คือ
๑.  สุปติฏฺฐิตปาโท ที่ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน
๒. เหฏฺฐาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ ลายพื้นพระบาทเป็นจักร
๓. อายตปณฺหิ มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง ๔, พระชงฆ์ตั้งอยู่ในส่วนที่ ๓)
๔. ทีฆงฺคุลิ มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)
๕. มุทุตลนหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
๖. ชาลหตฺถปาโท ผ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย
๗. อุสฺสงฺขปาโท  มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกลอกได้คล่อง เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน
๘. เอณิชงฺโฆ พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย
๙. ฐิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปรามสติ เมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึงพระชานุ
๑๐. โกโสหิตวตฺถคุยฺโห มีพระคุยหะ (อวัยวะเพศ)เร้นอยู่ในฝัก
๑๑.  สุวณฺณวณฺโณ   มีฉวีวรรณดุจสีทอง
๑๒. สุขุมจฺฉวิ พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย
๑๓. เอเกกโลโม   มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ
๑๔. อุทฺธคฺคโลโม เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน
๑๕. พฺรหฺมุชุคตฺโต พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม 
๑๖. สตฺตุสฺสโท มีพระมังสะอูมเต็มในที่ ๗ แห่ง (คือ หลังพระหัตถ์ทั้ง ๒ และหลังพระบาททั้ง ๒  พระอังสาทั้ง ๒ กับลำพระศอ)
๑๗. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ล่ำพี)  ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์
๑๘. ปีตนฺตรํโส พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน
๑๙. นิโคฺรธปริมณฺฑโล ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร (พระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์)
๒๐. สมวฏฺฏกฺขนฺโธ มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด
๒๑. รสคฺคสคฺคี มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดี
๒๒. สีหหนุ มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)
๒๓. จตฺตาฬีสทนฺโต มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ ซี่)
๒๔. สมทนฺโต พระทนต์เรียบเสมอกัน
๒๕. อวิวรทนฺโต พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง
๒๖. สุสุกฺกทาโฒ  เขี้ยวพระทนต์ทั้ง ๔ ขาวงามบริสุทธิ์
๒๗. ปหูตชิวฺโห พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏ หน้าผากได้)
๒๘. พฺรหฺมสฺสโร   กรวิกภาณี     พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหมตรัสมีสำเนียงดุจนกการเวก
๒๙. อภินีลเนตฺโต  พระเนตรดำสนิท
๓๐. โคปขุโม ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
๓๑.  อุณฺณา ภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ
๓๒. อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

ดาวน์โหลดสื่อการสอน