รวมข้อสอบเก่า 2548-2557 นักธรรมชั้นโท
ปัญหาวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชนั้โท

สอบในสนามหลวง

๑๐ พฤศจิกายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗   

๑. พระสาวกทพ่ีระพทุธองคท์รงส่งไปประกาศพระศาสนาครงั้แรก  มจีา นวนเท่าไร ?  ประกอบดว้ยใครบา้ง ?  

๒. พระอสัสชไิดแ้สดงธรรมแก่อุปตสิสปรพิาชก มใีจความย่อว่าอย่างไร ?  

๓. อบุาสกผู้ประกาศตนถงึรตันะ ๒ และรตันะ ๓ ว่าเป็นสรณะคนแรก คือใคร ?  

๔. สามเณรรูปแรกในพระพทุธศาสนา คือใคร ?   ไดบ้รรลุพระอรหตัเพราะฟงัธรรมจากใคร ?  

๕. การทเ่ีจา้ศากยะทูลขอใหพ้ระอบุาลผีูเ้ป็นช่างกลับกบวชก่อน เพราะเหตุไร ?  

๖. ภกิษุ ภกิษุณี  ผูเ้อตทคัคะในทางเป็นพระธรรมกถกึ คือใคร ?  

๗. พระพทุธองคท์รงแสดงโทษแห่งความเพยีรท่ีตงึเกินไปและหย่อนเกินไปแก่  พระโสณโกฬิวสิะว่าอย่างไร ?  

๘. มาณพทงั้ ๑๖ คนผูทู้ลถามโสฬสปญัหากะพระพทุธองค ์เป็นศิษยข์องใคร ?    ท่านตงั้สา นกัอยู่ทไ่ีหน ? 


ศาสนพิธี  

๙. จงเขยีนคาถาทใ่ีชใ้นการบงัสุกุลเป็น และบงัสุกุลตาย มาดู

๑๐. วนัธรรมสวนะ คือวนัอะไร ?   ทรงอนุญาตใหม้ใีนวนัใดบา้ง ?  


ใหเ้วลา ๓ ชวั่โมง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน