ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี
กุศลกรรมบถ ๑๐
๑.  ปาณาติปาตา เวรมณี         หมายถึง การเว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
๒.  อทินนาทานา เวรมณี         หมายถึง การเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการขโมย
๓.  กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี     หมายถึง การเว้นจากประพฤติผิดในกาม
๔.  มุสาวาทา เวรมณี         หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ
๕.  ปิสุณาย วาจาย เวรมณี         หมายถึง เว้นจากการพูดส่อเสียด
๖.  ผรุสาย วาจาย เวรมณี         หมายถึง เว้นจากการพูดคำหยาบ
๗.  สัมผัปปลาปา เวรมณี         หมายถึง เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๘.  อนภิชฌา             หมายถึง ความไม่โลภอยากได้ของเขา
๙.  อพยาบาท         หมายถึง ความไม่พยาบาทปองร้ายเขา
๑๐. สัมมาทิฏฐิ         หมายถึง การเห็นชอบตามคลองธรรม

ดาวน์โหลดสื่อการสอน