ตำรานักธรรมชั้นเอก
สารบัญ

                                     เรื่อง                                                                                                     หน้า

วิชาเรียงความแก้กระทู้    

ความเบื้องต้น                                                                                                   ๘

            – แนวการแต่ง                                                                                                     ๘        

            – โวหาร ๔                                                                                                            ๙

            – วิธีเรียงความ                                                                                                     ๑๑

            – ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม                                                                          ๑๔

            – พุทธศาสนสุภาษิต                                                                                            ๑๘

            – อัตตวรรค คือหมวดตน                                                                                      ๑๘

– อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท                                                                   ๑๘

            – กัมมวรรค คือหมวดกรรม                                                                                   ๑๙

            – กิเลสวรรค คือหมวดกิเลส                                                                                  ๑๙

            – ขันติวรรค คือหมวดอดทน                                                                                  ๒๒

            – จิตตวรรค คือหมวดจิต                                                                                       ๒๒

            – ทานวรรค คือหมวดทาน                                                                                    ๒๓

            – ธัมมวรรค คือหมวดธรรม                                                                                   ๒๔

            – ปัญญาวรรค คือหมวดปัญญา                                                                              ๒๗

มัจจุวรรค คือหมวดความตาย                                                                              ๒๘

            – วาจาวรรค คือหมวดวาจา                                                                                    ๒๘

            – วิริยวรรค คือหมวดความเพียร                                                                             ๒๘

– สามัคคีวรรค คือหมวดสามัคคี                                                                             ๒๙

            – อักษรย่อบอกนามคัมภีร์                                                                                      ๓๐

            วิชาธรรมวิจารณ์                                                                                                 ๓๑

            – นิพพิทา ความหน่ายในสังขาร                                                                             ๓๑

            – วิราคะ ความสิ้นกำหนัด                                                                                     ๓๕

            – วิมุตติ ความหลุดพ้น                                                                                          ๓๖

            – วิสุทธิ ความหมดจด                                                                                           ๓๗

            – สันติ ความสงบ                                                                                                 ๓๙

            – นิพพาน การดับกิเลสและกองทุกข์                                                                       ๓๙

            – สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด                                                                            ๔๔

           

เรื่อง                                                                                                     หน้า    

– สมถกรรมฐาน วิธีฝึกจิตใจให้สงบ                                                                        ๔๗

            – กสิณ                                                                                                               ๔๘

            – อสุภะ                                                                                                              ๔๘

            – อนุสสติ                                                                                                           ๔๘

            – พรหมวิหาร                                                                                                      ๔๙

            – อรูปกรรมฐาน                                                                                                  ๔๙      

– อาหาเรปฏิกูลสัญญา                                                                                          ๔๙

            – จตุธาตุววัตถาน                                                                                                 ๔๙

            – วิปัสสนากรรมฐาน                                                                                            ๕๐

            – ธรรมอันเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป                                                                         ๕๑

            – เหตุปัจจัยให้เกิดนามรูป คือเบญจขันธ์                                                                  ๕๑

            – ความสงสัยในส่วนอดีต ๕                                                                                 ๕๑

            – ความสงสัยในส่วนอนาคต ๕                                                                             ๕๑

            – ความสงสัยในส่วนปัจจุบัน ๖                                                                             ๕๑

            – อานิสงส์การเจริญวิปัสสนา                                                                                 ๕๒

            – พุทธคุณ ๙                                                                                                       ๕๒

            – วิปลาส ความสาคัญผิด                                                                                      ๕๓

            – มหาสติปัฦฏฐานสูตร                                                                                         ๕๔

            – กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน                                                                                   ๕๔

            – เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน                                                                                 ๕๔

            – จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน                                                                                   ๕๕

            – ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน                                                                                  ๕๕

            – คิริมานนทสูตร                                                                                                 ๕๕

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ

            – สร้างกรุงกบิลพัสดุ์                                                                                            ๕๗

            – อู่อารยธรรมของโลก                                                                                          ๕๗

            – พระศาสดาประสูติ                                                                                            ๕๙

            – บำเพ็ญเบญจมหาบปริจาค ๕ ประการและบาเพ็ญบารมี ๓๐ ประการ                       ๕๙

            – สุทธาวาส ๕                                                                                                    ๕๙

            – ปัญจโกลาหล                                                                                                    ๕๙

            – ปัญจบุพพนิมิต                                                                                                 ๖๐

เรื่อง                                                                                                     หน้า    

– ปัญจมหาวิโลกนะ                                                                                             ๖๐

            – สุบินนิมิต                                                                                                        ๖๐

            – ทานายสุบินนิมิต                                                                                               ๖๑

            – เสียงท้าวมหาพรหม                                                                                           ๖๑

            – อาสภิวาจา                                                                                                        ๖๑       

            – ทำนายลักษณะ                                                                                                  ๖๒      

            – ราชาภิเษก                                                                                                        ๖๒

            – บรรพชา                                                                                                          ๖๓

            – เสด็จห้องพิมพา                                                                                                ๖๔

            – ถึงอโนมานที                                                                                                    ๖๔

            – บาเพ็ญเพียร                                                                                                     ๖๔

            – ทุกกรกิริยา                                                                                                       ๖๕

            – สุชาดาบวงสรวง                                                                                               ๖๖

            – ความปรารถนาของสุชาดา                                                                                  ๖๖

            – วิธีทาข้าวมธุปายาส                                                                                            ๖๖

            – ถวายข้าวมธุปายาส                                                                                            ๖๗

            – ทรงลอยถาด                                                                                                     ๖๗

            – เสด็จสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์                                                                                  ๖๗

            – ผจญมาร                                                                                                          ๖๗

            – ตรัสรู้                                                                                                              ๖๘

– สัตตมหาสถาน                                                                                                 ๖๘

– พรหมอาราธนา                                                                                                ๖๙

            – ดอกบัว ๔ เหล่า                                                                                                ๖๙

            – ปฐมเทศนา                                                                                                      ๗๐

            – เสด็จเมืองพาราณสี                                                                                            ๗๐

            – พบปัญจวัคคีย์                                                                                                   ๗๐

            – แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร                                                                             ๗๑

            – ยสบรรพชา                                                                                                      ๗๑

            – อุบาสกคนแรก                                                                                                  ๗๒

อุบาสิกาคนแรก                                                                                                ๗๒

            – ส่งสาวกประกาศศาสนา                                                                                     ๗๒

เรื่อง                                                                                                     หน้า    

– โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง                                                                                          ๗๓

– พบภัททวัคคีย์                                                                                                   ๗๓

            – อุรุเวลกัสสปะบวช                                                                                             ๗๓

            – น้องชายทั้งสองบวช                                                                                          ๗๓

            – โปรดพระเจ้าพิมพิสาร                                                                                       ๗๓

            – ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร                                                                    ๗๓

            – ได้อัครสาวกขวาซ้าย                                                                                          ๗๔

            – ทรงรับเวฬุวัน                                                                                                   ๗๔

– บรรลุอมตธรรม                                                                                                ๗๔

– โกลิตบรรลุธรรม                                                                                               ๗๕

            – โปรดพุทธบิดา                                                                                                  ๗๕

            – เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์                                                                                             ๗๕

            – ฝนโบกขรพรรษตก                                                                                            ๗๖

            – โปรดพิมพาเทวี                                                                                                 ๗๖

            – พุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผล                                                                                ๗๖

            – โปรดพระนางมหาปชาบดี                                                                                  ๗๖

– เสด็จปราสาทพระนางยโสธรา                                                                             ๗๗

– ศากยบรรชา                                                                                                     ๗๗

            – นันทบรรพชา                                                                                                   ๗๗

            – ราหุลบรรชา                                                                                                     ๗๗

            – พุทธบิดาขอพร                                                                                                 ๗๘

            – อนาถปิณฑิกสร้างวัดถวาย                                                                                  ๗๘

            – ๖ กษัตริย์บรรพชา                                                                                             ๗๘

            – พระเทวทัตทาอนันตริยกรรม                                                                               ๗๘

– แผ่นดินสูบพระเทวทัต                                                                                       ๗๙

– เมตไตยพยากรณ์                                                                                               ๗๙

            – เมตไตยโพธิสัตว์อุบัติ                                                                                         ๗๙

            – ทรงแย้มพระโอษฐ์                                                                                            ๘๑

            – สุทโธทนราชานิพพาน                                                                                       ๘๑

            – พุทธบิดาทรงประชวร                                                                                        ๘๑

            – พุทธบิดาบรรลุอรหัต                                                                                          ๘๑

เรื่อง                                                                                                     หน้า    

– ถวายพระเพลิงพระบรมศพ                                                                                 ๘๒

– พระนางพิมพาออกผนวช                                                                                   ๘๒

            – แสดงยมกปาฏิหาริย์                                                                                           ๘๓

            – เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์                                                                               ๘๓

            – นิครนถนาฏบุตรแสดงท่าเหาะ                                                                            ๘๓

            – พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะ                                                                              ๘๓

            – เดียรถีย์แข่งฤทธิ์                                                                                                ๘๔

            – แสดงยมกปาฏิหาริย์บนต้นมะม่วง                                                                       ๘๔

– โปรดพุทธมารดา                                                                                               ๘๕

–  เสด็จพิภพดาวดึงส์                                                                                            ๘๕

            – ทรงแสดงอภิธรรมปิฎก                                                                                      ๘๕

            – เสด็จลงจากดาวดึงส์                                                                                           ๘๕

            – พระมหาโมคคัลลานะทูลถามการเสด็จลง                                                              ๘๕

            – พระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปเฝ้า                                                                           ๘๖

            – อัครสาวกนิพพาน                                                                                             ๘๖

            – ลาดับพรรษายุกาล                                                                                             ๘๖

– พระธรรมเสนาบดีนิพพาน                                                                                 ๘๗

– พระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบ                                                                          ๘๘

            – พระมหาเถระทูลลานิพพาน                                                                                ๘๙

            – พุทธปรินิพพาน                                                                                                ๘๙

            – ทรงปรารภธรรม                                                                                               ๘๙

            – บิณฑบาตครั้งสุดท้าย                                                                                         ๙๐

            – รับผ้าสิงควรรณ                                                                                                 ๙๐

            – ทรงปรารภสักการบูชา                                                                                       ๙๑

– โปรดสุภัททปริพาชก                                                                                         ๙๑

– โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์                                                                                      ๙๑

            – ปัจฉิมโอวาท                                                                                                    ๙๒

            – แจกพระบรมสารีริกธาตุ                                                                                     ๙๒

            – พระบรมศพไม่เคลื่อนที่                                                                                     ๙๒

            – มัลลิกาถวายสักการะ                                                                                          ๙๒

            – ถวายพระเพลิงไม่ติด                                                                                          ๙๒

                        เรื่อง                                                                                                                 หน้า    

            – ดอกมณฑารพตก                                                                                               ๙๓

            – เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง                                                                                        ๙๓

            – โทณพราหมณ์ห้ามทัพ                                                                                       ๙๔

– ทรมานพญาวัสสวดีมาร                                                                                      ๙๕

– ฉลองพระสถูป                                                                                                 ๙๕

            – สรุปเนื้อหาสาคัญ                                                                                              ๙๘

            – ตัวอย่างข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ                                                               ๑๑๑

            วิชาวินัยมุขเล่ม ๓ นักธรรมเอก                                                                             ๑๑๓

            – กัณฑ์ที่ ๒๓      สังฆกรรม                                                                                  ๑๑๓

            – กัณฑ์ที่ ๒๔      สีมา                                                                                          ๑๑๖

            – กัณฑ์ที่ ๒๕      สมมติเจ้าหน้าที่ทาการสงฆ์                                                          ๑๑๙

                        – กัณฑ์ที่ ๒๖       กฐิน                                                                                          ๑๒๓

                        – กัณฑ์ที่ ๒๗      บรรพชาและอุปสมบท                                                                 ๑๒๖

                        – กัณฑ์ที่ ๒๘      วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์                                                                   ๑๒๘

                        – กัณฑ์ที่ ๒๙      วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์                                                                ๑๓๒

            ปัญหาพร้อมเฉลย                   

แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-ธรรมวิจารณ์                                       

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-ธรรม-เอก-ส่วนปรมัตถะ                                                ๑๓๕

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-ธรรม-เอก-ส่วนสังสารวัฏฏ์                                            ๑๓๘

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-ธรรม-เอก-สมถกัมมัฐาน                                                ๑๔๑

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-ธรรม-เอก-วิปัสสนากัมมัฏฐาน                                       ๑๔๔

แบบทดสอบ ปัญหาเฉลย วิชาพุทธาพุทธประวัติ                                       

– แก้แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พุทธา-เอก-๑-๓                                                        ๑๔๘

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พุทธา-เอก-๔-๖                                                            ๑๕๑

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พุทธา-เอก-๗-๙                                                            ๑๕๔

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พุทธา-เอก-๑๐-๑๓                                                        ๑๕๗

แบบทดสอบ ปัญหาเฉลย วิชาวินัยมุข                                         

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-วินัย-เอก-๒๓-๒๕                                                        ๑๖๐

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-วินัย-เอก-๒๖-๒๘                                                         ๑๖๔

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-วินัย-เอก-๒๙-๓๐                                                          ๑๖๘

 

                        เรื่อง                                                                                                                 หน้า    

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-วินัย-เอก-๓๑-๓๓                                                         ๑๗๑

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลยวิชาพระราชบัญญัติคณสงฆ์                                           

            – แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พรบ-เอก-๑-๔                                                              ๑๗๖

– แบบทดสอบ-ปัญหาเฉลย-พรบ-เอก๕-๘                                                               ๑๘๐

ดาวน์โหลดสื่อการสอน