ตำรานักธรรมชั้นโท
สารบัญ

                         เรื่อง                                                                                                     หน้า

วิชาธรรม                                                                                                         ๑๓

– ทุกะ  หมวด  ๒                                                                                                 ๑๓

            – อริยบุคคล ๒                                                                                                    ๑๓      

            – กัมมัฏฐาน ๒                                                                                                   ๑๓

            – กาม ๒                                                                                                            ๑๔

            – ทิฏฐิ ๒                                                                                                            ๑๔

            – เทสนา ๒                                                                                                         ๑๔

            – นิพพาน ๒                                                                                                       ๑๔

– บูชา ๒                                                                                                            ๑๕

            – ปาพจน์ ๒                                                                                                       ๑๕

            – วิมุตติ ๒                                                                                                          ๑๕

            – สังขาร ๒                                                                                                         ๑๕

            – สมาธิ ๒                                                                                                          ๑๖

            – สุข ๒                                                                                                              ๑๖

            – ปฏิสันถาร ๒                                                                                                   ๑๖

            – ปริเยสนา ๒                                                                                                     ๑๖

– ติกะ   หมวด  ๓                                                                                                ๑๖

            – อกุศลวิตก ๓                                                                                                    ๑๖

            – กุศลวิตก ๓                                                                                                      ๑๗

– อัคคิ ๓                                                                                                            ๑๗

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

            – อัตถะ ๓                                                                                                          ๑๗

            – อธิปเตยยะ ๓                                                                                                   ๑๗

            – อภิสังขาร ๓                                                                                                     ๑๘

            – อาสวะ ๓                                                                                                         ๑๘

            – กรรม ๓                                                                                                          ๑๘

            – ทวาร ๓                                                                                                           ๑๙

            – ตัณหา ๓                                                                                                         ๑๙

            – ทิฏฐิ ๓                                                                                                            ๑๙

            – ปาฏิหาริย์ ๓                                                                                                     ๑๙

            – ปิฏก ๓                                                                                                            ๒๐

            – พุทธจริยา ๓                                                                                                    ๒๐

            – โลก ๓                                                                                                             ๒๐

            – สังขตลักษณะ ๓                                                                                               ๒๐

            – สิกขา ๓                                                                                                          ๒๑

– จตุกกะ   หมวด ๔                                                                                             ๒๑

            – อบาย ๔                                                                                                           ๒๑

– อัปปมัญญา ๔                                                                                                  ๒๑

            – อุปาทาน ๔                                                                                                      ๒๒

            – โอฆะ ๔                                                                                                          ๒๒

            – ทักขิณาวิสุทธิ ๔                                                                                               ๒๒

            – บริษัท ๔                                                                                                         ๒๒

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า    

– บุคคล ๔                                                                                                          ๒๓

            – ปฏิปทา ๔                                                                                                       ๒๓

            – โยนิ ๔                                                                                                             ๒๓

            – วิบัติ ๔                                                                                                            ๒๓

            – ปัญจกะ หมวด ๕                                                                                             ๒๔

            – อนุปุพพีกถา ๕                                                                                                 ๒๔

– กามคุณ ๕                                                                                                        ๒๔

            – มัจฉริยะ ๕                                                                                                      ๒๔

            – วิญญาณ ๕                                                                                                       ๒๔

            – วิมุตติ ๕                                                                                                          ๒๕

            – เวทนา ๕                                                                                                         ๒๕

            – สุทธาวาส ๕                                                                                                    ๒๕

            – สังวร ๕                                                                                                           ๒๖

            – ธรรมขันธ์ ๕                                                                                                    ๒๖

– ฉักกะ  หมวด ๖                                                                                                 ๒๗

            – อภิญญา ๖                                                                                                        ๒๗

            – อภิฐาน ๖                                                                                                         ๒๗

            – จริต ๖                                                                                                             ๒๗

            – ธรรมคุณ ๖                                                                                                      ๒๘

            – สวรรค์ ๖                                                                                                         ๒๘

 

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

สัตตกะ หมวด ๗                                                                                              ๒๙

            – อนุสัย หรือ สังโยชน์ ๗                                                                                     ๒๙

            – วิญญาณฐิติ ๗                                                                                                  ๒๙

            – วิสุทธิ ๗                                                                                                          ๒๙

– อัฏฐกะ  หมวด ๘                                                                                             ๓๐

            – อริยบุคคล ๘                                                                                                    ๓๐

            – อวิชชา ๘                                                                                                         ๓๐

            – วิชชา ๘                                                                                                           ๓๑

            – สมาบัติ ๘                                                                                                        ๓๑

นวกะ หมวด ๙                                                                                                 ๓๒

– พุทธคุณ ๙                                                                                                       ๓๒

– มานะ ๙                                                                                                           ๓๒

– โลกุตตรธรรม ๙                                                                                               ๓๓

– วิปัสสนาญาณ ๙                                                                                               ๓๓

– สังฆคุณ ๙                                                                                                       ๓๓

– ทสกะ  หมวด ๑๐                                                                                              ๓๔

            – บารมี ๑๐                                                                                                         ๓๔

– บารมี ๑๐ มี ๓ ระดับ                                                                                         ๓๕

– สังโยชน์ ๑๐                                                                                                     ๓๕

ทวาทสกะ หมวด ๑๒                                                                                        ๓๖

            – กรรม ๑๒                                                                                                        ๓๖

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

เตรสกะ หมวด ๑๓                                                                                            ๓๖

– ธุดงค์ ๑๓                                                                                                        ๓๖

– หมวดที่ ๑ เกี่ยวกับจีวร                                                                                       ๓๖

– หมวดที่ ๒ เกี่ยวกับบิณฑบาต                                                                              ๓๗

– หมวดที่ ๓ เกี่ยวเสนาสนะ                                                                                  ๓๗

ปัณณรสกะ หมวด ๑๕                                                                                      ๓๘

– จรณะ ๑๕                                                                                                        ๓๘

            วิชาอนุพุทธประวัติ                                                                                             ๓๙

            – ประวัติอนุพุทธะ ๘๐ องค์                                                                                  ๓๙

            – ๑. พระอัญญาโกณทัญญเถระ                                                                              ๓๙

            – ๒. พระวัปปเถระ                                                                                              ๔๐

            – ๓. พระภัททิยเถระ                                                                                            ๔๐

            – ๔. พระมหานามเถระ                                                                                        ๔๐

            – ๕. พระอัสสชิเถระ                                                                                            ๔๐

            – ๖. พระยสเถระ                                                                                                ๔๐

            – ๗. พระวิมลเถระ                                                                                              ๔๑

            – ๘. พระสุพาหุเถระ                                                                                            ๔๑

            – ๙. พระปุณณชิเถระ                                                                                           ๔๑

            – ๑๐. พระควัมปติเถระ                                                                                         ๔๑

            – ๑๑. พระอุรุเวลกัสสปเถระ                                                                                  ๔๑

– ๑๒. พระนทีกัสสปเถระ                                                                                                 ๔๒

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

            – ๑๓. พระคยากัสสปเถระ                                                                                    ๔๒

            – ๑๔. พระสารีบุตรเถระ                                                                                       ๔๒

            – ๑๕. พระมหาโมคคัลลานเถระ                                                                            ๔๓

            – ๑๖. พระมหากัสสปเถระ                                                                                    ๔๓

            – ๑๗. พระมหากัจจายนเถระ                                                                                 ๔๔

            – ๑๘. พระอชิตเถระ                                                                                            ๔๔

            – ๑๙. พระติสสเมตเตยยเถระ                                                                                ๔๔

– ๒๐. พระปุณณกเถระ                                                                                        ๔๔

– ๒๑. พระเมตตคูเถระ                                                                                         ๔๕

– ๒๒. พระโธตกเถระ                                                                                         ๔๕

– ๒๓. พระอุปสีวเถระ                                                                                         ๔๕

– ๒๔. พระนันทกเถระ                                                                                        ๔๕

– ๒๕. พระเทมกเถระ                                                                                          ๔๕

– ๒๖. พระโตทเทยยเถระ                                                                                     ๔๕

– ๒๗. พระกัปปเถระ                                                                                           ๔๕

– ๒๘. พระชตัณณีเถระ                                                                                        ๔๕

– ๒๙. พระภัททราวุธเถระ                                                                                    ๔๕

– ๓๐. พระอุทัยเถระ                                                                                            ๔๕

– ๓๑. พระโปสาลเถระ                                                                                        ๔๕

– ๓๒. พระโมฆราชเถระ                                                                                      ๔๕

– ๓๓. พระปิงคิยเถระ                                                                                          ๔๕

            เรื่อง                                                                                                                 หน้า                

– ๓๔. พระราธเถระ                                                                                             ๔๕

            – ๓๕. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ                                                                         ๔๖

            – ๓๖. พระกาฬุทายีเถระ                                                                                       ๔๖      

            – ๓๗. พระนันทเถระ                                                                                          ๔๖

– ๓๘. พระราหุลเถระ                                                                                          ๔๗

            – ๓๙. พระอุปาลีเถระ                                                                                           ๔๗

– ๔๐. พระภัททิยศากยเถระ                                                                                   ๔๗

– ๔๑. พระอนุรุทเถระ                                                                                          ๔๘

            – ๔๒. พระอานนทเถระ                                                                                       ๔๘

            ๔๓. พระภัคคุเถระ                                                                                            ๔๘

            – ๔๔. พระกิมพิลเถระ                                                                                         ๔๙

            – ๔๕. พระโสณโกฬิวิสเถระ                                                                                 ๔๙      

            – ๔๖. พระรัฏฐบาลเถระ                                                                                       ๔๙      

            – ๔๗. พระปิณโฑลภารทวาชเถระ                                                                         ๔๙      

            – ๔๘. พระมหาปันถกเถระ                                                                                   ๕๐

            – ๔๙. พระจูฬปันถกเถระ                                                                                     ๕๐

            – ๕๐. พระโสณกุฏิกัณณเถระ                                                                                           ๕๐

            – ๕๑. พระสุภูติเถระ                                                                                            ๕๐      

            – ๕๒. พระลกุณฏกภัททิยเถระ                                                                              ๕๑

            – ๕๓. พระกังขาเรวตเถระ                                                                                    ๕๑

๕๔. พระวักกลิเถระ                                                                                          ๕๑

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

– ๕๕. พระโกณฑธานะ                                                                                       ๕๑

– ๕๖. พระวังคีสเถระ                                                                                          ๕๒

๕๗. พระปิลินทวัจฉเถระ                                                                                   ๕๒

– ๕๘. พระกุมารกัสสปเถระ                                                                                  ๕๒

– ๕๙. พระมหาโกฏฐิตเถระ                                                                                  ๕๒

– ๖๐. พระโสภิตเถระ                                                                                           ๕๓

            – ๖๑. พระนันทกเถระ                                                                                          ๕๓

            – ๖๒. พระมหากัปปินเถระ                                                                                   ๕๓

            – ๖๓. พระศาคตเถระ                                                                                           ๕๓

            – ๖๔. พระอุปเสนเถระ                                                                                        ๕๔

            – ๖๕. พระขทิรวนิยเรวตเถระ                                                                                ๕๔

            – ๖๖. พระสีวลีเถระ                                                                                             ๕๔

            – ๖๗. พระพาหิยทารุจิริยเถระ                                                                               ๕๕

            – ๖๘. พระพากุลเถระ                                                                                          ๕๕

            – ๖๙. พระทัพพมัลลบุตรเถระ                                                                               ๕๕

            – ๗๐. พระอุทายีเถระ                                                                                           ๕๖      

– ๗๑. พระอุปวาณเถระ                                                                                        ๕๖

            – ๗๒. พระเมฆิยเถระ                                                                                          ๕๖

            – ๗๓. พระนาคิตเถระ                                                                                          ๕๖

            – ๗๔. พระจุนทเถระ                                                                                           ๕๖

            – ๗๕. พระยโสชเถระ                                                                                          ๕๖

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

            – ๗๖. พระสภิยเถระ                                                                                            ๕๗

            – ๗๗. พระเสลเถระ                                                                                            ๕๗      

– ๗๘. พระมหาปรันตปเถระ                                                                                 ๕๗

– ๗๙. พระนาลกเถระ                                                                                          ๕๗

            – ๘๐. พระองคุลิมาลเถระ                                                                                     ๕๗

            – ภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะมีทั้งหมด ๔๑ รูป                                                               ๕๗

            – ภิกษุณีที่ได้รับเอตทัคคะมี ๑๓ รูป                                                                       ๕๙

วิชาศาสนพิธี                                                                                                      ๖๐

            – บทนิเทศ                                                                                                          ๖๐

            – หมวดที่ ๑ กุศลพิธี                                                                                             ๖๑

            – หมวดที่ ๒ บุญพิธี                                                                                             ๖๑

            – หมวดที่ ๓ ทานพิธี                                                                                            ๖๑

            – หมวดที่ ๔ ปกิณณกพิธี                                                                                      ๖๒

วิชาวินัยมุข                                                                                                     ๖๓

            – อภิสมาจาร                                                                                                       ๖๓      

            – กัณฑ์ที่ ๑๑       กายบริหาร                                                                                 ๖๓

กัณฑ์ที่ ๑๒       บริขารบริโภค                                                                             ๖๕      

– บาตร                                                                                                               ๖๙       

            – เครื่องอุปโภค                                                                                                   ๗๐

            – เครื่องเสนาสนะ                                                                                                ๗๒

            – กัณฑ์ที่ ๑๓       นิสัย                                                                                         ๗๔

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

– องค์แห่งนิสัยมุตกะ                                                                                           ๗๖

            – องค์แห่งเถระ                                                                                                   ๗๖      

– กัณฑ์ที่ ๑๔       วัตร                                                                                         ๗๖

– กิจวัตร                                                                                                             ๗๗

– จริยาวัตร                                                                                                          ๘๑

– วิธีวัตร                                                                                                             ๘๒

            – กัณฑ์ที่ ๑๕       คารวะ                                                                                       ๘๒

            – กัณฑ์ที่ ๑๖       จำพรรษา                                                                                   ๘๔

            – กัณฑ์ที่ ๑๗       อุโบสถ ปวารณา                                                                         ๘๖

– อุโบสถ                                                                                                            ๘๖

            – ปวารณา                                                                                                           ๙๑

            – สังฆปวารณา                                                                                                    ๙๒

            – คณะปวารณา                                                                                                    ๙๔

            – บุคคลปวารณา                                                                                                  ๙๔

            – กัณฑ์ที่ ๑๘       อุปปถกิริยา                                                                                ๙๔

            – ปาปสมาจาร                                                                                                     ๙๖

            – อเนสนา                                                                                                          ๙๗

            – กัณฑ์ที่ ๑๙       การิก ๔                                                                                     ๙๘

            – กัปปิยภูมิ ๔                                                                                                     ๑๐๐

            – สัตตาหกาลิก                                                                                                    ๑๐๑

            – กัณฑ์ที่ ๒๐      ภัณฑะต่างเจ้าของ                                                                       ๑๐๒

                        เรื่อง                                                                                                     หน้า

– ของสงฆ์                                                                                                          ๑๐๒

– ของเจดีย์                                                                                                          ๑๐๔

            – ของบุคคล                                                                                                        ๑๐๔

– การปลงบริขาร                                                                                                  ๑๐๔

            – กัณฑ์ที่ ๒๑      วินัยกรรม                                                                                  ๑๐๕

            – อธิษฐาน                                                                                                          ๑๐๖

            – วิกัป                                                                                                                ๑๐๘

            – กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณกะ                                                                                          ๑๐๘

            – มหาปเทศ ๔                                                                                                    ๑๐๘

            – พระพุทธานุญาตพิเศษ                                                                                       ๑๐๘

            – วิบัติ ๔                                                                                                            ๑๐๙

            วิชากระทู้ธรรม                                                                                                   ๑๑๐

– โครงสร้างแบบอย่างการแต่งกระทู้                                                                       ๑๑๑

– แบบฟอร์มกระทู้นักธรรมโท                                                                               ๑๑๓

– พุทธศาสนสุภาษิต                                                                                             ๑๑๕

            ข้อสอบพร้อมเฉลยอบรมก่อนสอบ                                                                        ๑๑๘                

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค                 หมวดที่ ๒–๓                                                                         ๑๑๘

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค                 หมวดที่ ๔–๕                                                                         ๑๒๑

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค                 หมวดที่ ๖–๘                                                                          ๑๒๕

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค                 หมวดที่ ๙–๑๕                                                                       ๑๒๘

– ปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ         องค์ที่  ๑–๑๗                                                                          ๑๓๑

            เรื่อง                                                                                                     หน้า

– ปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ         องค์ที่  ๑๘–๔๐                                                                      ๑๓๔

– ปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ         องค์ที่  ๔๑–๖๐                                                                       ๑๓๗

– ปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ         องค์ที่  ๖๑–๘๐                                                                       ๑๔๐

– ปัญหาและเฉลยศาสพิธี                       หมวดที่ ๑–๒                                                                         ๑๔๓

– ปัญหาและเฉลยศาสนพิธี                    หมวดที่ ๓–๔                                                                         ๑๔๕

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข                      หมวดที่ ๑๑–๑๓                                                                    ๑๔๙

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข                      หมวดที่ ๑๔–๑๖                                                                    ๑๕๓

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข                      หมวดที่ ๑๗–๑๙                                                                    ๑๕๗

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข                      หมวดที่ ๒๑–๒๒                                                                  ๑๖๑

ดาวน์โหลดสื่อการสอน