ตำรานักธรรมชั้นตรี
สารบัญ

                         เรื่อง                                                                                                     หน้า

วิชาเรียงความกระทู้                                                                                            

            – หลักเกณฑ์การแต่งกระทู้                                                                                    ๘

            – วิธีการแต่งกระทู้                                                                                               ๐๐

            – ๘ ขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมตรี                                                                        ๑๑

– ตัวอย่างกระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี                                                                 ๑๒

อักษรย่อชื่อคัมภีร                                                                                               ๑๕

– พระวินัยปิฎก                                                                                                   ๑๕

– พระสุตตันตปิฎก                                                                                               ๑๕

– พระอภิธรรมปิฎก                                                                                             ๑๖

พุทธศาสนสุภาษิต                                                                                             

            – หมวดที่ ๑ อัตตวรรค  หมวดตน                                                                         ๑๙

            – หมวดที่ ๒ จิตตวรรค – หมวดจิต                                                                         ๒๐

            – หมวดที่ ๓ บุคคลวรรค ‟ หมวดบุคคล                                                                    ๒๐

            – หมวดที่ ๔ กัมมวรรค หมวดกรรม                                                                       ๒๑

            – หมวดที่ ๕ มัจจุวรรค หมวดความตาย                                                                   ๒๑

            – หมวดที่ ๖ ธัมมวรรค  หมวดธรรม                                                                       ๒๒

            – หมวดที่ ๗ อัปปมาทวรรค หมวดไม่ประมาท                                                        ๒๒

            – หมวดที่ ๘ ขันติวรรค  หมวดอดทน                                                                     ๒๓

            – หมวดที่ ๙ วิริยวรรค หมวดความเพียร                                                                  ๒๓

– หมวดที่ ๑๐ ปุญญวรรค  หมวดบุญ                                                                      ๒๔

– หมวดที่ ๑๑ วรรค หมวดสุข                                                                                ๒๔

– หมวดที่ ๑๒ ชยวรรค  หมวดชนะ                                                                       ๒๕

– หมวดที่ ๑๓ กิเลสวรรค หมวดกิเลส                                                                     ๒๕

– หมวดที่ ๑๔ ปาปวรรค  หมวดบาป                                                                      ๒๖

– หมวดที่ ๑๕ ทุกขวรรค หมวดทุกข์                                                                      ๒๖

– หมวดที่ ๑๖ โกธวรรค  หมวดโกรธ                                                                     ๒๗

– หมวดที่ ๑๗ วาจาวรรค  หมวดวาจา                                                                     ๒๘

– หมวดที่ ๑๘ มิตตวรรค  หมวดมิตร                                                                      ๒๘

– หมวดที่ ๑๙ เสวนาวรรค  หมวดคบหา                                                                  ๒๙

– หมวดที่ ๒๐ สามัคคีวรรค  หมวดสามัคคี                                                  ๒๙

– หมวดที่ ๒๑ ทานวรรค  หมวดทาน                                                                     ๓๐

– หมวดที่ ๒๒ สีลวรรค  หมวดศีล                                                             ๓๐

เรื่อง                                                                                                      หน้า

– หมวดที่ ๒๓ ปัญญาวรรค  หมวดปัญญา                                                               ๓๑

– หมวดที่ ๒๔ ปกิณณกวรรค  หมวดเบ็ดเตล็ด                                                         ๓๒

วิชาธรรม                                                                                                        

– ทุกะ  หมวด  ๒                                                                                                 ๓๓

            – ธรรมมีอุปการะมาก  ๒                                                                                     ๓๓      

            – ธรรมเป็นโลกบาล คือ  คุ้มครองโลก   ๒                                                              ๓๓

            – ธรรมอันทำให้งาม ๒                                                                                        ๓๓

            – บุคคลหาได้ยาก ๒                                                                                            ๓๓

– ติกะ   หมวด  ๓                                                                                                ๓๓

            – รตนะ ๓                                                                                                          ๓๓

            – คุณของรตนะ ๓                                                                                               ๓๓

– โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓                                                                                 ๓๓

            – ทุจริต   ๓                                                                                                        ๓๔

            – กายทุจริต ๓  วจีทุจริต ๔  มโนทุจริต ๓                                                               ๓๔

            – สุจริต  ๓                                                                                                         ๓๔

            – กายสุจริต  ๓  วจีสุจริต  ๔  มโนสุจริต ๓                                                              ๓๔

            – อกุศลมูล ๓                                                                                                      ๓๔

            – กุศลมูล  ๓                                                                                                       ๓๔

            – สัปปุริสบัญญัติ   ๓                                                                                           ๓๔

            – บุญกิริยาวัตถุ   ๓                                                                                              ๓๔      

– จตุกกะ   หมวด ๔                                                                                             ๓๕

            – วุฒทิ   คือธรรมเครื่องเจริญ   ๔                                                                           ๓๕

– จักร   ๔                                                                                                           ๓๕

            – อคติ   ๔                                                                                                          ๓๕

            – ปธาน   คือความเพียร   ๔                                                                                   ๓๕

            – อธิษฐานธรรม   ๔                                                                                            ๓๕

            – อิทธิบาท   ๔                                                                                                    ๓๖

            – ควรทำความไม่ประมาทในที่   ๔   สถาน                                                             ๓๖

            – พรหมวิหาร   ๔                                                                                                ๓๖

            – อริยสัจ   ๔                                                                                                       ๓๖

            – ปัญจกะ หมวด ๕                                                                                             ๓๗

– อนันตริยกรรม   ๕                                                                                            ๓๗

– อภิณหปัจจเวกขณะ   ๕                                                                                     ๓๗

เรื่อง                                                                                                      หน้า

            – ธัมมัสสวนานิสงส์   ๕                                                                                       ๓๗      

– พละ   ๕                                                                                                          ๓๗

            – ขันธ์   ๕                                                                                                          ๓๗

– ฉักกะ  หมวด ๖                                                                                                 ๓๗

            – คารวะ   ๖                                                                                                        ๓๗

            – สาราณิยธรรม   ๖                                                                                             ๓๗

            – สัตตกะ หมวด ๗                                                                                              ๓๘

            – อริยทรัพย์   ๗                                                                                                  ๓๘

            – สัปปุริสธรรม   ๗                                                                                             ๓๘

– อัฏฐกะ  หมวด ๘                                                                                             ๓๘

– โลกธรรม   ๘                                                                                                   ๓๘

– ทสกะ  หมวด ๑๐                                                                                              ๓๙

            – บุญกิริยาวัตถุ   ๑๐                                                                                             ๓๙

            วิชาพุทธประวัติ                                                                                                  ๔๐

            บทที่                                                                                                              

            – ชมพูทวีปและประชาชน                                                                                    ๔๐

            – วรรณะ   ๔                                                                                                      ๔๐

            – การศึกษาของวรรณะ   ๔                                                                                   ๔๐

            – ความเชื่อของชาวชมพูทวีป                                                                                 ๔๑

            บทที่                                                                                                             

            – สักกชนบท                                                                                                       ๔๑

            – ศากยวงศ์                                                                                                         ๔๑

            บทที่                                                                                                              

            – พระศาสดาประสูติ                                                                                           ๔๒

            – อสิตดาบสเข้าเยี่ยม                                                                                             ๔๒

            – ประสูติได้   ๕   วัน   ทำนายลักษณะ                                                                    ๔๒

            – ประสูติได้   ๗   วัน   พระมารดาสิ้นพระชนม์                                                       ๔๒

            – พระชนมายุ   ๗   ปี   ขุดสระโบกขรณี   ๓   สระ                                                   ๔๒

            – พระชนมายุ   ๑๖   ปี   อภิเษกพระชายา                                                                ๔๒

บทที่                                                                                                               

            – เสด็จออกบรรพชา                                                                                             ๔๒

บทที่  ๕                                                                                                              ๔๒

– ตรัสรู้                                                                                                              ๔๒

            เรื่อง                                                                                                                 หน้า                

– ทุกรกิริยา   ๓   วาระ                                                                                         ๔๒

– อุปมา   ๓   ข้อ   ปรากฏ                                                                                     ๔๒

            – ปัญจวัคคีย์หนี                                                                                                   ๔๒

            – ความเพียรทางจิตทำให้บรรลุธรรม                                                                       ๔๒

            – ทรงชนะมาร   ได้ตรัสรู้                                                                                      ๔๓

            บทที่                                                                                                               

            – เสวยวิมุตติสุขใต้ร่มมหาโพธิ์   ๗   วัน                                                                 ๔๓

            – ใต้ร่มอชปาลนิโครธ   ๗   วัน                                                                             ๔๓

            – ใต้ร่มมุจลินท์   ๗   วัน                                                                                       ๔๓

            – ใต้ร่มราชายตนะ   ๗   วัน                                                                                   ๔๔

            – ทรงพิจารณาดอกบัว ๔ เหล่า                                                                              ๔๔

            – ทรงตัดสินพระทัยแสดงธรรม                                                                              ๔๔

            – ทรงแสดงปฐมเทศนา                                                                                         ๔๔

            – ปฐมสาวก                                                                                                        ๔๔

            – ปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหันต์                                                                               ๔๔      

บทที่                                                                                                             

            – ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา                                                                           ๔๔

– ยสกุลบุตรบวช                                                                                                  ๔๕

            – สหายพระยสะ   ๕๔   คน   บวช                                                                         ๔๕

– ทรงโปรดภัททวัคคีย์สหาย   ๓๐   คน                                                                  ๔๕

– ทรงโปรดชฎิล   ๓   พี่น้อง                                                                                 ๔๕

            – ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร                                                                               ๔๕

            บทที่                                                                                                             

            – เสด็จกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ                                                                              ๔๖

            – ความปรารถนา   ๕   ประการ   ของพระเจ้าพิมพิสาร                                             ๔๖      

            – ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับอาราม                                                                              ๔๖      

            – ทรงได้พระอัครสาวก                                                                                         ๔๖      

– พระโมคคัลลานะบวชได้   ๗   วัน   บรรลุพระอรหันต์                                           ๔๖

            – อุบายแก้ง่วง ๘ ข้อ                                                                                            ๔๖

            – งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวก                                                          ๔๖

            บทที่                                                                                                              

            – บาเพ็ญพุทธกิจในมคธและเสด็จสักกะ                                                                  ๔๗      

            – พระมหากัสสปะ ถือธุดงค์คุณ ๓ อย่างคือ                                                             ๔๗

            เรื่อง                                                                                                     หน้า                

– จาตุรงคสันนิบาต                                                                                              ๔๗

– ทรงอนุญาตเสนาสนะ                                                                                        ๔๗

            – ทรงแสดงวิธีทำปุพพเปตพลี                                                                                ๔๗

– พระพุทธองค์ ทรงแสดงทิศ ๖ แก่สิงคาละมาณพ                                                   ๔๗

บทที่ ๑๐-๑๑                                                                                                      

– สด็จโปรดพุทธบิดา                                                                                            ๔๘

– พระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุโสดาบัน                                                                   ๔๘

บทที่ ๑๑ – ๑๒                                                                                                    

– พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร                                                                         ๔๙

            – เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มี ๘ อย่าง                                                                       ๔๙

            – การบูชามี ๒ อย่าง                                                                                             ๔๙

            – บุคคลที่ควรบรรจุใว้ในสถูปเพื่อบูชา มี ๔ จาพวก                                                  ๔๙

            – สังเวชนียสถาน คือสถานที่ควรระลึกถึง มี ๔ อย่าง                                                ๔๙

            – ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าตั้งพระธรรมวินัยเป็นศาสดา                                        ๔๙

            – ปัจฉิมโอวาท                                                                                                    ๕๐

            – ปรินิพพาน                                                                                                       ๕๐

            บทที่ ๑๓- ๑๖                                                                                                     

            – ส่งข่าวสารการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่เจ้ามัลลกษัตริย์                                       ๕๐

            – ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ                                                                             ๕๐

            – พระสุภัททะกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัย                                                               ๕๐      

– วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิง                                                                    ๕๐

            – สิ่งที่พระพุทธองค์อธิษฐานมิให้เพลิงไหม้ มี ๔ ประการ                                         ๕๐

            – แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ                                                                                     ๕๐

            – ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์ มี ๔ ประเภท                                                       ๕๐

            – สังคายนา                                                                                                         ๕๑      

วิชาศาสนพิธี                                                                                                     

            –  หมวดที่ ๑ กุศลพิธี                                                                                            ๕๒

– ๑.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ                                                                            ๕๒

– พิธีเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา                                                      ๕๒

            – พิธีรักษาอุโบสถศีล                                                                                            ๕๓

            – หมวดที่ ๒ บุญพิธี                                                                                             ๕๓

            – หมวดที่ ๓ ทานพิธี                                                                                            ๕๓

            – ทาน มี ๒ ประเภท                                                                                            ๕๓

            เรื่อง                                                                                                     หน้า                

– หมวดที่ ๔ ปกิณกะ                                                                                           ๕๓

– วิธีแสดงความเคารพพระ                                                                                    ๕๓

            – วิธีประเคนของพระ                                                                                           ๕๔

            – คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ                                                                                ๕๔

            – คำอาราธนาศีล ๕                                                                                              ๕๕      

            – คำสมาทานศีล ๕                                                                                              ๕๕

            – คำอาราธนาธรรม                                                                                              ๕๕

            – คำอาราธนาพระปริตร                                                                                        ๕๕

            – คำถวายสังฆทาน                                                                                               ๕๕

            – คาถวายสังฆทาน                                                                                               ๕๕

วิชาวินัยมุข                                                                                                    

            – กัณที่ ๑ วิธีการอุปสมบท                                                                                     ๕๖      

            – การบวชในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่าง คือ                                                            ๕๖

– สมบัติของการอุปสมบทอุต้องถึงพร้อมด้วยสบัติ ๕ คือ                                          ๕๖      

– วัตถุสมบัติ                                                                                                        ๕๖      

– กัณฑ์ที่ ๒ พระวินัย                                                                                           ๕๖

– พระวินัยนั้นแบ่งเป็น ๒ ส่วน                                                                              ๕๗

– การบัญญัติพระวินัย                                                                                           ๕๗

– อาบัติ                                                                                                              ๕๗

            – โทษ                                                                                                                ๕๗

            – ชื่ออาบัติ                                                                                                          ๕๗

            – ครุกาบัติ-ลหุกาบัติ                                                                                             ๕๘

– สมุฏฐาน                                                                                                         ๕๘

– สจิตตกะ-อจิตตกะ                                                                                             ๕๘

            – โลกวัชชะ-ปัณณัตติวัชชะ                                                                                   ๕๘

            – อาการที่ต้องอาบัติ ๖ อย่าง                                                                                 ๕๘

            – อานิสงส์พระวินัย                                                                                              ๕๘

            – ผลที่มุ่งหมายแห่งพระวินัย ๘ อย่าง                                                                     ๕๘

            – กัณฑ์ที่ ๓ สิกขาบท                                                                                           ๕๙

            – อุทเทส ๙                                                                                                         ๕๙

            – อนุศาสน์ ๘ อย่าง นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔                                                             ๖๐

            – สิกขาของภิกษุมี ๓ อย่าง                                                                                    ๖๐

            – อาบัตินั้นว่าโดยชื่อ มี ๗ อย่าง                                                                             ๖๐

            เรื่อง                                                                                                     หน้า                

– ศีล ๒๒๗                                                                                                        ๖๐

– ปาราชิก  ๔                                                                                                      ๖๑

– สังฆาทิเสส มี ๑๓ ข้อ                                                                                        ๖๑

– อนิยตกัณฑ์ มี ๒ ข้อ                                                                                          ๖๑

            – นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี ๓๐ ข้อ                                                                               ๖๑

– ปาจิตตีย์ มี ๙๒ ข้อ                                                                                            ๖๒

            – ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ข้อ                                                                                        ๖๕

            – เสขิยะ สารูป มี ๒๖ ข้อ                                                                                      ๖๖

            – โภชนปฏิสังยุตต์ มี ๓๐ ข้อ                                                                                 ๖๖

            – ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ มี ๑๖ ข้อ                                                                          ๖๗

            – ปกิณสถะ มี ๓ ข้อ                                                                                            ๖๘

            -อธิกรณสมถะ มี ๗ ข้อ                                                                                        ๖๘

วิชาคิหิปฏิบัติ                                                                                                    

            – จตุกกะ คือ หมวด ๔                                                                                          ๖๙

            – ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์                                                                                     ๖๙

            – สัมปรายิกัตถประโยชน์                                                                                      ๖๙

            – มิตตปฏิรูป                                                                                                       ๖๙

            – คนปลอกลอก มีลักษณะ ๔                                                                                ๖๙

            – คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔                                                                                     ๗๐

            – คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔                                                                                 ๗๐

– คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔                                                                ๗๐

– มิตรแท้ ๔ จาพวก                                                                                             ๗๐

– มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔                                                                                ๗๐

– มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔                                                                       ๗๐

            – มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ ๔                                                                         ๗๐

            – มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะ ๔                                                                          ๗๐

            – สังคหวัตถุ ๔ อย่าง                                                                                            ๗๐

            – ฆราวาสธรรม ๔ อย่าง                                                                                       ๗๐

ปัญจกะ คือ หมวด ๕                                                                                        ๗๑

            – มิจฉาวณิชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม ๕ อย่าง                                                  ๗๑

            – สมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ๕ ประการ                                                                ๗๑

            – ฉักกะ คือ หมวด ๖                                                                                            ๗๑

            – ทิศ ๖                                                                                                              ๗๑

เรื่อง                                                                                                                 หน้า                

– ปุรัตถิมทิส คือ ทิศเบื้องหน้า มารดาบิดา                                                               ๗๑      

– ทักขิณทิส คือทิศเบื้องขวา อาจารย์ ศิษย์                                                               ๗๑

            – ปัจฉิมทิส คือทิศเบื้องหลัง ภรรยา สามี                                                                 ๗๒

            – อุตตรทิส คือทิศเบื้องซ้าย มิตร กุลบุตร                                                                 ๗๒

            – เหฏฐิมทิส คือทิศเบื้องต่า บ่าว นาย                                                                      ๗๒

            – อุปริมทิส คือทิศเบื้องบน สมณพราหมณ์ กุลบุตร                                                   ๗๒

            – อบายมุข คือเหตุเครื่องฉิบหาย ๖                                                                         ๗๓

            – ดื่มน้ำเมา มีโทษ ๖                                                                                            ๗๓

– เที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖                                                                                      ๗๓

– เที่ยวดูการเล่น มีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖                                                                ๗๓

– เล่นการพนัน มีโทษ ๖                                                                                       ๗๓

            – คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามบุคคลที่คบ ๖                                                           ๗๓

            – เกียจคร้านการทางาน มีโทษ ๖                                                                            ๗๓

ข้อสอบพร้อมเฉลย                                                                                            

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค        หมวดที่ ๒ – ๓                                                   ๗๔

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค        หมวดที่ ๔–๕                                                     ๗๗

– ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค        หมวดที่ ๖–๑๐                                                    ๘๐

– ปัญหาและเฉลยคิหิปฏิบัติ          หมวดที่ ๔ – ๖                                                    ๘๓

– ปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ       ปริเฉทที ๑ – ๔                                                   ๘๖

– ปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ       ปริเฉทที ๕ – ๘                                                  ๘๘

– ปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ       ปริเฉทที ๙-๑๒                                                   ๘๐

– ปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ       ปริเฉทที่ ๑๓ – ๑๖                                              ๙๓

– ปัญหาและเฉลยศาสนพิธี           หมวดที ๑ – ๒                                                   ๙๕

– ปัญหาและเฉลยศาสนพิธี           หมวดที ๓ – ๔                                                   ๙๗

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข             กัณฑ์ที ๑ – ๒                                                    ๑๐๐

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข             กัณฑ์ที ๓ – ๔                                                    ๑๐๓

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข             กัณฑ์ที ๕ – ๗                                                    ๑๐๖

– ปัญหาและเฉลยวินัยมุข             กัณฑ์ที ๘ – ๙                                                     ๑๐๙

ดาวน์โหลดสื่อการสอน