ธรรมวิภาค ธรรมศึกษาตรี
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง
๑.  ทานมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
๒.  สีลมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
๓.  ภาวนามัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
๔.  อปจายนมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
๕.  เวยยาวัจจมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ กิจที่ถูกต้อง
๖.  ปัตติทานมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
๗.  ปัตตานุโมทนามัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญความดีของคนอื่น
๘.  ธัมมัสสวนมัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม คือ ฟังเทศน์ ฟังธรรมบรรยาย
๙.  ธัมมเทสนามัย หมายถึง บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม คือตั้งใจเทศน์ ตั้งใจบรรยาย
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ หมายถึง การทำความเห็นให้ตรง ตามความเป็นจริง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน