กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาตรี
วิชา เรียงความแก้กระทู้นักธรรมชั้นตรี
ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีนั้น มีวิชาหนึ่งที่กำหนดหัวข้อธรรม หรือพุทธศาสนสุภาษิตให้อธิบายขยายความ ไปตามข้อธรรมนั้น ๆ เพื่อเป็นการวัดผลทดสอบว่า ผู้เรียนซึ่งผ่านการเรียนวิชาธรรมะ และ วิชาต่าง ๆ มาแล้ว มีความรู้ความเข้าใจได้ดีเพียงใด สมกับภูมิความรู้ของตนหรือไม่ นำมาเรียงเป็นสำนวนโวหารที่ไพเราะได้ใจความ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาศาสตร์ เรียกว่า วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
การเรียงความให้ได้ดีนั้นต้องผ่าน การฝึกหัดเสียก่อน จึงจะแต่งได้ดีและสอบผ่านสนามหลวงได้ โดยเฉพาะวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนี้ เป็นวิชาที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ ที่มีอยู่ อธิบายขยายความให้ผู้อื่นเข้าใจ อันเป็นการฝึกหัดเทศนาในการสอนแก่คนอื่นต่อไป

ดาวน์โหลดสื่อการสอน