วินัยมุข นักธรรมชั้นตรี
ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุโดย ๓ วิธี
ในพุทธศาสนา พระศาสดาทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุโดย ๓ วิธี คือ 
    ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา แปลว่า อุปสมบทด้วยทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุมา วิธีนี้ทรงทำเอง.
    ๒. ติสรณคมนุปสัมปทา แปลว่า อุปสมบทด้วยถึง ๓ สรณะวิธีนี้ทรงอนุญาตให้สาวกทำ.
    ๓. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา แปลว่า อุปสมบทด้วยกรรมวาจาที่ ๔ ทั้งญัตติ วิธีนี้ทรงให้สงฆ์ทำ.

ดาวน์โหลดสื่อการสอน