คิหิปฏิบัติ นักธรรมชั้นตรี
กรรมกิเลส ๔
กรรมกิเลส คือ กรรมเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง
๑. ปาณาติบาต          ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง.
๒. อทินนาทาน          ถือเอาของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย.
๓. กาเมสุ มิจฉาจาร    ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทา             พูดเท็จ.    
กรรม ๔ อย่างนี้ นักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน