พุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี
ประโยชน์ของการเรียนพุทธประวัติ
๑. ได้ศรัทธา และปสาทะ
๒. ได้ทราบพระประวัติของพระองค์ 
๓. ได้ทราบพระจริยาวัตร การประพฤติปฏิบัติของพระองค์ 
๔. ได้ทิฏฐานุคติ แบบแผนที่ดีงาม
๕. นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงชีวิตของตนเอง 

ดาวน์โหลดสื่อการสอน