คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พุทธประวัติ สรุปพุทธประวัติเกี่ยวกับการตรัสรู้   ประกาศธรรม  โปรดชฎิล โปรดพระเจ้า         พิมพิสาร พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ชาดก เรื่อง กุฏิทูสกชาดก มหาอุกกุสชาดก
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติตนและการเข้าร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ  ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าของศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย(ศรัทธา ๔) พระพุทธ(พุทธคุณ ๓) พระธรรม(หลักกรรม) และพระสงฆ์ ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา) โอวาท ๓ การไม่ทำชั่ว   (เบญจศีล) ทำความดี(เบญจธรรม สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ มงคล ๓๘ ในเรื่องเคารพ
ถ่อมตน ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน) ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) พุทธศาสนสุภาษิต คือ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี(ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข) โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (เมตตาธรรมค้ำจุนโลก)  พระไตรปิฎก ความหมายของพระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (พระโมคคัลลานะเรียนวิชาแก้ง่วง)  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คือ อุเบกขา อัญญาณุเบกขา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ความหมายของสมาธิและปัญญา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน เดิน นั่งและนอนอย่างมีสติ ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป
หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

                        พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระอุรุเวลกัสสปะ หน้าที่ชาวพุทธ อานิสงส์ของการสวดมนต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัด การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัด  การเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมพระพุทธศาสนา ๑ วันในโรงเรียน การเข้าค่ายคุณธรรม และการเข้าร่วมพิธีกรรมทาง          พระพุทธศาสนาและนำสู่การปฏิบัติ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ   การยืน  การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ และศึกษากรณี  ชาวพุทธตัวอย่าง  เรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และชาวพุทธตัวอย่างในชุมชน ศึกษาศาสนพิธีเกี่ยวกับการอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตร ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ การประพฤติ ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชนในท้องถิ่น

                        เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น   คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติ สรุปพุทธประวัติเกี่ยวกับการเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ และพุทธกิจสำคัญอื่นๆ  ชาดก เรื่องจูฬเสฏฐิชาดก วัณณาโรหชาดก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  สรุปความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมและหลักปฏิบัติในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันธรรมสวนะ ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าของศาสนวัตถุ   และศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย (ศรัทธา ๔)พระพุทธ (พุทธจริยา ๓) พระธรรม (อริยสัจ ๔ หลักกรรม) และพระสงฆ์ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) โอวาท ๓ ไม่ทำชั่ว (เบญจศีล อบายมุข ๔) ทำความดี(เบญจธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓  อคติ ๔ อิทธิบาท ๔ กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา มงคล ๓๘ ในเรื่อง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การงานไม่อากูล อดทน) ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) พุทธศาสนสุภาษิต  คือ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร) ปญฺา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาคือแสงสว่างในโลก) พระไตรปิฎก การแบ่งพระไตรปิฎกเป็น ๓ ปิฎก คือ พระวินัย         พระสูตร พระอภิธรรม  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (อสรพิษร้าย ๔ ตัว) ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ สันโดษ (ในสิ่งเสพเสวย) ไม่สันโดษ(ในกุศลธรรม) การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ความหมายของสมาธิและปัญญา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน เดิน นั่งและนอนอย่างมีสติ ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

                        พระสงฆ์เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระโสณโกฬิวิสะ หน้าที่ชาวพุทธ การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนสถาน การสร้างความสำนึกในประโยชน์และคุณค่าของการรักษาศีล  การเข้าค่าย      คุณธรรมและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ฝึกปฏิบัติในเรื่องการขวนขวายและการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนขณะประกอบพิธีกรรม การไหว้พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือและบุคคลตามฐานะ การกราบพระรัตนตรัย กราบบุคคลตามฐานะและการกราบศพ ศึกษากรณีชาวพุทธตัวอย่าง คือ สมเด็จพระสังฆราช(สา)  อาจารย์เสถียร โพธินันทะ และชาวพุทธตัวอย่างในชุมชน ศาสนพิธี เกี่ยวกับพิธีกรรมในการทำบุญงานมงคล พิธีถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน  การประพฤติ ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชนในท้องถิ่น

                        เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น     คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้

                        พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ พุทธประวัติ สรุปพุทธประวัติ การปลงอายุสังขาร ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวชนียสถาน ๔ ชาดก เรื่องทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สรุปความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมและหลักปฏิบัติในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันธรรมสวนะ ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าของศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น

                        พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย (ศรัทธา ๔)    พระพุทธ(พุทธกิจ ๕) พระธรรม (อริยสัจ ๔  หลักกรรม) และพระสงฆ์  ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา) โอวาท ๓ ไม่ทำชั่ว(เบญจศีล อบายมุข ๖ อกุศลมูล ๓) ทำความดี(เบญจธรรม กุศลมูล ๓ พละ ๔ คารวะ ๖ กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์  มงคล ๓๘ ในเรื่อง มีวินัย การงานไม่มีโทษ ไม่ประมาทในธรรม) และทำจิตให้บริสุทธิ์(บริหารจิตและเจริญปัญญา) พุทธศาสนสุภาษิต คือ สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ(คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ) ยถาวาที  ตถาการี (พูดเช่นไร ทำเช่นนั้น)  พระไตรปิฎก ลักษณะเฉพาะและความสำคัญของพระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (หากินผิดถิ่นย่อมพินาศ)  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คือ ตัณหา ฉันทะ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ความหมายของสมาธิและปัญญา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน เดิน นั่ง และนอนอย่างมีสติ ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง   การอ่าน   การคิด การถาม และการเขียน

                        พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระราธะ หน้าที่ชาวพุทธ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด เขตพุทธาวาส-สังฆาวาส และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม การเข้ารับการบรรพชาในพระพุทธศาสนา การเข้าค่ายคุณธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ฝึกปฏิบัติในเรื่องการถวายของแก่พระภิกษุ การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา และศึกษากรณีชาวพุทธตัวอย่าง เรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส และชาวพุทธตัวอย่างในชุมชน ทบทวน ศาสนพิธี  เกี่ยวกับการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผ้าป่า พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล การประพฤติปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชนในท้องถิ่น

                        เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

            รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น มุ่งมั่นประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นศาสนิกชนที่ดี มีสติสัมปชัญญะและใช้ไตรสิกขาในการเรียนรู้ การทำงาน การอยู่ร่วมกัน และการดำเนินชีวิต

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

            รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น มุ่งมั่นประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นศาสนิกชนที่ดี มีสติสัมปชัญญะและใช้ไตรสิกขาในการเรียนรู้ การทำงาน การอยู่ร่วมกัน และการดำเนินชีวิต

 

ผลการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            รู้ และเข้าใจ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิ่น มุ่งมั่นประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นศาสนิกชนที่ดี มีสติสัมปชัญญะและใช้ไตรสิกขาในการเรียนรู้  การทำงาน การอยู่ร่วมกัน  และการดำเนินชีวิต

ดาวน์โหลดสื่อการสอน