เส้นทางสู่ ครูมืออาชีพ
เส้นทางสู่ ครูมืออาชีพ

ความหมายครูมืออาชีพ

                – ครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้ ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและได้รับการยกย่อง

                – ครูที่มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การประเมินองค์รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาและประเมินหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าวิจัย การเป็นผู้นำ การส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน

ลักษณะของครูมืออาชีพ

สอนดี

                                – จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                – จัดสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการและตามสภาพของผู้เรียน

                                – จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

                                – จัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้

                                – จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสาถานที่ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

                                – จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

มีคุณธรรมและวินัย

                                – ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู

                                – ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการครู

ใฝ่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                                – พัฒนาตนเอง

                                                – ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

                                – พัฒนาการเรียนการสอน

                                                – จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บ่งชี้ว่า สอนดี อย่างต่อเนื่อง

                                – พัฒนาผู้เรียน

                                                – มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง และมีสุข

 กระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครูมืออาชีพ 5 ขั้นตอน

– ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดเด่น – จุดด้อย

– พัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน

– จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

– สรุปผลงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

– เสนอผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ