ส่วนประกอบการจัดทำแผน
1. ส่วนประกอบตอนต้นของแผน ประกอบด้วย

                – ข้อกำหนดของหลักสูตร

                – การวิเคราะห์หลักสูตร

                – โครงสร้างการจัดการเรียนรู้

                – การวิเคราะห์ผู้เรียน

                – ตารางเรียน

2. ตัวแผนจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

                – สาระสำคัญ

                – จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                – เนื้อหาสาระ

                – กระบวนการจัดการเรียนรู้

                – สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

                – การวัดประเมินผล

3. ส่วนประกอบท้ายแผน

– ข้อคิดเห็น / การอนุมัติของผู้บริหารโรงเรียน

– บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

– ภาคผนวก