การจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบโมเดลซิปปา (CIPPA)

ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน

1. ขั้นนำ สร้าง กระตุ้นความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน

2. ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมตามหลักการ เพื่อให้ผู้เรียนได้

                – สร้างความรู้ด้วยตนเอง Construct

                – มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ Interaction

                – มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ Physical Participation

                – เรียนรู้กระบวนการ ผลงานและความรู้ Process/Product

                – นำความรู้ไปใช้ Application

3. ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม

                – วิเคราะห์ อภิปรายผลงานและข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม Product

                – วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ Process

4. ขั้นสรุป/ประเมิน สรุป/ประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์