การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์ JIGSAW

                1.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)

                1.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือนได้ชิ้นส่วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคำตอบในประเด็นปัญหาที่ผู้สอนมอบหมายให้