ประวัติพระพุทธสาวก
พระอสีติมหาสาวก
พระจูฬปันถก
พระมหาโมคคัลลานะ
พระราหุล
พระองคุลิมาล
พระนาลกะ
พระภัททิยเถรศากยราชา
พระคยากัสสปเถระ
พระควัมปติเถระ
พระนทีกัสสปเถระ
พระปุณณชิเถระ
พระสุพาหุเถระ
พระวิมลเถระ
พระยสเถระ
พระสีวลีเถระ
พระนาลกเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระปุณมันตานีบุตรเถระ
พระอุบาลีเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระภัคคุเถระ
พระอนุรุทธเถระ
พระนันทเถรศากยะ
พระอัสสชิเถระ
พระมหานามเถระ
พระวัปปเถระ
พระภัททิยเถระ
พระสารีบุตร
พระอัญญาโกณฑัญญะ
พระอานนท์
พระอุรุเวลกัสสปะ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน