หนังสือหลักสูตรวินัยธรรมศึกษาชั้นเอก
หนังสือหลักสูตรวินัยธรรมศึกษาชั้นเอก
        – ความหมายของกรรมบถ                                                  ๑
        – อกุศลกรรมบถ ๑๐                                                        ๒
        – อธิบายกรรมบถ โดยอาการ ๕                                            ๓
        – ปาณาติบาต                                                                ๗
        – ปาณาติบาต มีองค์ ๕                                                     ๗
        – โทษของปาณาติบาต                                                       ๘
        – อทินนาทาน                                                                ๙
        – อทินนาทาน มีองค์ ๕                                                      ๙
        – โทษของอทินนาทาน                                                     ๑๐
        – กาเมสุมิจฉาจาร                                                         ๑๑
        – กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔                                               ๑๑
        – โทษของกาเมสุมิจฉาจาร                                                ๑๒
        – กายกรรมเป็นไปในทวาร ๒                                             ๑๓
        – มุสาวาท                                                                  ๑๔
        – มุสาวาท มีองค์ ๔                                                       ๑๔
        – โทษของมุสาวาท                                                         ๑๕
        – ปิสุณวาจา                                                                ๑๖
        – ปิสุณวาจา มีองค์ ๔                                                     ๑๖
    – โทษของปิสุณวาจา    ๑๗
    – ผรุสวาจา    ๑๘
    – ผรุสวาจา มีองค์ ๓    ๑๘
    – โทษของผรุสวาจา    ๑๙
    – สัมผัปปลาปะ    ๒๑
    – สัมผัปปลาปะ มีองค์ ๒    ๒๑
    – โทษของสัมผัปปลาปะ    ๒๒
    – วจีกรรมเป็นไปในทวาร ๒    ๒๓
    – อภิชฌา    ๒๔
    – อภิชฌา มีองค์ ๒    ๒๔
    – อารมณ์ภายนอก เป็นเหตุเกิดอภิชฌาได้    ๒๕
    – พยาบาท    ๒๗
    – พยาบาทมีองค์ ๒    ๒๗
    – เกิดความพยาบาท เพราะความคิด ๑๐ ประการ    ๒๘
    – ประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่คิดประทุษร้าย ย่อมประสบทุกข์    ๒๙
    – มิจฉาทิฏฐิ    ๓๒
    – นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ อย่าง    ๓๒
    – มิจฉาทิฏฐิ มีองค์ ๒    ๓๓
    – มโนกรรมเป็นไปในทวาร ๓    ๓๓
    – โทษของอกุศลกรรมบถ ๑๐    ๓๕
    – กุศลกรรมบถ ๑๐    ๓๘
    – กุศลกรรมบถ แปลได้ ๒ นัย    ๓๙
    – กุศลกรรมบถ มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน    ๓๙
    – ธรรมจริยาและสมจริยา ทางกาย ๓ อย่าง    ๔๐
    – ธรรมจริยาและสมจริยา ทางวาจา ๔ อย่าง    ๔๐
    – ธรรมจริยาและสมจริยา ทางใจ ๓ อย่าง    ๔๑
    – กุศลกรรมบถทำให้ได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ    ๔๕
    – อุปนิสัยมี ๓ อย่าง    ๔๕
    – อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยอาการ ๕    ๔๗
    – อานิสงส์แห่งกุศลกรรมบถ ๑๐    ๔๙
    – ภาคผนวก    ๕๒

ดาวน์โหลดสื่อการสอน