นวโกวาท ฉบับประชาชน
นวโกวาท
(ฉบับประชาชน) (ย่อ)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

หนังสือนวโกวาทนี้ เป็นฉบับย่อ นำมาแต่หัวข้อ  เหมาะแก่การพกติดตัวไว้เป็นคู่มือ หรือสำหรับท่องจำ

นวโกวาทฉบับนี้ มีเฉพาะส่วนของหัวข้อธรรมที่เรียกว่าธรรมวิภาค  และคิหิปฏิบัติ  คือปฏิบัติของชาวบ้านทั่วไป

นวโกวาทฉบับนี้  จึงเหมาะกับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก  เป็นไฟล์ .doc จัดเก็บง่าย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน