หนังสือพุทธประวัติ ศาสนพิธี ป.4
ใบความรู้พระพุทธศาสนานี้  ผู้เขียนถือว่าเป็นสุดยอดของใบความรู้  มีทั้งหมด 40 หน้า ใช้ได้ทั้งปี  เป็นใบความรู้ที่ครบวงจรมาก มีทั้งพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก  หรือประวัติสาวกอุบาสก อุบาสิกา  ศาสนพิธี  วันสำคัญต่างๆ  นอกจากนั้นยังมีแบบทดสอบให้ได้ทดสอบกัน  และยังมีคำศัพท์สรุปท้ายในแต่ละบทด้วย

พูดง่ายๆ  อะไรที่ต้องเรียนในชั้น ป.๔  .ในใบความรู้ชุดนี้ มีให้หมด  (เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะ)

ตัวอย่างหนังสือพุทธประวัติ ศาสนพิธี ป.๔

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันที่ปรากฏโดยทั่วไปว่า การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในบางสถานที่จะปฏิบัติกันอย่างคลาดเคลื่อน ทำให้ถือปฏิบัติอย่างผิดๆ กันมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้นักเรียนหาความรู้ตั้งแต่เริ่มแรกและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

1.          การอาราธนาศีล  ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญพระพุทธมนต์นั้นจะต้องมีการอาราธนาศีลและสมาทานศีลไปด้วยทุกครั้ง การอาราธนาศีลและการสมาทานศีลมี 2 ตอน คือ ตอนแรกขอศีลจากพระ เรียกว่า การอาราธนาศีล เมื่อพระให้ศีลแล้ว รับศีล คือ รับเอาเป็นข้อปฏิบัติ เรียกว่า การสมาทานศีล

2.          การอาราธนาธรรม  หมายถึง การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังหรือขอนิมนต์พระท่านแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

การอาราธนาธรรมจะกระทำหลังจากการอาราธนาศีลและการสมาทานศีลแล้วโดยไม่ต้องกราบอีก โดยกล่าวคำอาราธนาธรรมเริ่มต้นว่า  พรัหมา จะ โลกาธิปะตี  เป็นต้น เมื่ออารามธนาธรรมจบแล้ว พระภิกษุจะแสดงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อจบแล้วผู้ฟังพระธรรมเทศนา กราบ 3 ครั้ง และถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นพระที่แสดงธรรมจะให้พรแก่ผู้ทำบุญ ผู้ทำบุญกรวดน้ำและรับพรจากพระภิกษุเป็นอันเสร็จพิธี

3.          การอาราธนาพระปริตร เป็นการกล่าวขอให้พระสงฆ์สวดมนต์

  • ถ้าสวดในงานมงคล เรียกว่า เจริญพระพุทธมนต์
  • ถ้าสวดในงานอวมงคลเรียกว่า สวดพระพุทธมนต์

การอาราธนาพระปริตรจะทำต่อจากการสมาทานศีล เมื่อพระภิกษุให้ศีลจบ ผู้อาราธนาจะกล่าวคำอาราธนาพระปริตร ซึ่งมีความเริ่มต้นว่า  วิปัตติปะฏิพาหายะ เป็นต้น จากนั้นพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีนั่งพับเพียบ ประนมมือฟังด้วยความเคารพ

 

หมายเหตุ***

            มูลเหตุที่จะมีคำอาราธนา เนื่องมาจากประชาชนประสงค์จะให้พระภิกษุสงฆ์ทำอะไรให้ก็ของสิ่งนั้น จึงได้มีคำอาราธนา เพราะคำอาราธนา แปลว่า การเชื้อเชิญ นิมนต์ ของร้อง วิงวอน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน