ข้อสอบปลายภาค พระพุทธศาสนา ป.6
วิชาพระพุทธศาสนา (จริยศึกษา)

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
 

๑.         ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ?

ก. เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด                                            ข. เพื่อทำใจให้สงบ

ค. เพื่อฝึกหัดกาย วาจาให้เรียบร้อย                              ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ค

๒.        เบญจศีล ได้แก่ศีลประเภทใด ?

ก. ศีล ๕                                                                       ข. ศีล ๘

ค. ศีล ๑๐                                                                     ง. ศีล ๒๒๗

คำตอบ : ก

๓.        การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?

ก. พูดส่อเสียด                                                              ข. พูดคำหยาบ

ค. พูดเพ้อเจ้อ                                                               ง. พูดอำความ

คำตอบ : ก

๔.        อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเมาไม่ขับ ตามหลักของเบญจศีล ?

ก. งดเที่ยวคาราโอเกะ                                                  ข. งดเที่ยวกลางคืน

ค. งดมั่วสุมทางเพศ                                                     ง. งดดื่มสุรา

คำตอบ : ง

๕.        " ปลาหมอตายเพราะปาก " เป็นอาการของผู้ทำผิดศีลข้อใด ?

ก. งดบริโภคในเวลาวิกาล                                           ข. งดดื่มน้ำเมา

ค. งดพูดเท็จ                                                                ง. งดฟ้อนรำ ขับร้อง

คำตอบ : ค

๖.         ข้อใด จัดเป็นเมตตา ?

ก. ปรารถนาช่วยคนตกน้ำ                                           ข. ปรารถนาให้เขาเป็นสุข

ค. ปรารถนาช่วยโจรบาดเจ็บ                                       ง. ปรารถนาช่วยนักโทษประหาร

คำตอบ : ข

๗.        " วันนี้ อย่าเพิ่งทำงานเลย พรุ่งนี้ก็ทันถมเถไป " ตรงกับข้อใด ?

ก. พูดเพ้อเจ้อ                                                               ข. ชอบอ้างแล้วไม่ทำงาน

ค. เลินเล่อในการทำงาน                                              ง. หนักไม่เอา เบาไม่สู้

คำตอบ : ค

๘.        การลักลอบผลิตเทปผี ซีดีเถื่อน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

ก. กิจการ                                                                     ข. บุคคล

ค. วัตถุ                                                                         ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ : ค

            ๙.         การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นบารมีใด ?  

                         ก. ทานบารมี                                                                 ข. ทานอุปบารมี 

                         ค. เมตตาบารมี                                                               ง. เมตตาอุปบารมี 

คำตอบ : ข

๑๐.      การช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิให้พ้นจากความตาย ตรงกับเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา                                                                      ข. ความมีสติสัมปชัญญะ

ค. กรุณา                                                                      ง. ความมีน้ำใจงาม

คำตอบ : ค

๑๑.      " ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ " หมายถึงคนเช่นไร ?

ก. คนเห็นแก่ได้                                                           ข. คนดีแต่พูด

ค. คนประจบสอพลอ                                                  ง. คนเอาแต่ใจ        คำตอบ : ค

๑๒.     คนที่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์มิได้ขาด ตักบาตรทุกเช้า ชื่อว่าประพฤติเบญจธรรมข้อใด ?
ก. ความไม่ประมาทในธรรม                                       ข. ความไม่เลินเล่อในการงาน

ค. ความเที่ยงธรรม                                                       ง. ความซื่อสัตย์

คำตอบ : ก

๑๓.      อุโบสถศีล มีกี่ข้อ ?

ก. ๕ ข้อ                                                                       ข. ๘ ข้อ

ค. ๒๒๗ ข้อ                                                                ง. ๓๑๑ ข้อ

คำตอบ : ข

๑๔.      ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี                                                 ข. พระเจ้าพิมพิสาร

ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล                                               ง. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

คำตอบ : ข

๑๕.      เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?

ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา                                                  ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

ค. ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา                                                     ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธู

คำตอบ : ก

            ๑๖.    โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เรื่องใด ?

                        ก. ยาเสพติด                                                                 ข. โรคเอดส์

                        ค. ไข้หวัดนก                                                               ง. ถูกทุกข้อ

            คำตอบ : ก

๑๗.     ละชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตให้สะอาดเป็นส่วนหนึ่งของธรรมข้อใด

                        ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร                                           ข. โอวาทปาฏิโมกข์

                        ค. ปัจฉิมโอวาท                                                           ง.  อาทิตตปริยายสูตร

            คำตอบ : ข

๑๘.      คำว่า ทุจริต  มีความหมายตรงกับข้อใด

                        ก. ทำความสุขให้เกิดขึ้น                                              ข.  ทำกุศลให้ถึงพร้อม

                        ค. ทำความไม่ดี                                                            ง.  ถูกทุกข้อ

                        คำตอบ : ค

            ๑๙.      คำว่า “ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ”  ตรงกับข้อใด ? 

                        ก. พระพุทธเจ้า                                                            ข. พระธรรม

                        ค. พระสงฆ์                                                                 ง. พระสาวก

                        คำตอบ : ก

            ๒๐.     พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

                        ก. พระสงฆ์                                                                 ข. พระธรรม

                        ค. พระอรหันต์                                                             ง. พระพุทธเจ้า

                        คำตอบ : ง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน