ข้อสอบ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ป.5
ตอนที่ 2      ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับหลักธรรมของไตรสิกขาข้อใดโดยให้นำคำว่า  ศีล สมาธิ ปัญญา   มาเติมด้านหน้าในแต่ละข้อ

…………………..1.  ธนพรมุ่งมั่นทำความดีด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ทำสิ่งใดเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่น

…………………..2   ดาริกาปฏิบัติกิจการต่างๆ  ด้วยความตั้งใจไม่ฟุ้งซ่าน

…………………..3.  ณัฐพงษ์ ใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลในการทำงาน แก้ไขปัญหาต่างๆและศึกษาให้รู้ปัญหาอย่างแท้จริง

…………………..4.  เจนจิรา แนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติงานต่างๆด้วยความจริงใจไม่เบียดเบียนผู้อื่น

…………………..5.  สุนิดา ตั้งใจทำงานอย่างมีสติและสมาธิ

…………………  6.  คมปกร ใช้ความคิดหาเหตุผลในการทำงานและเรียนรู้สิ่งต่างๆ

…………………..7.  ชลดา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเสมอ

…………………..8.  พัชรี เป็นผู้มีเมตตากรุณา พูดจาสุภาพอ่อนหวานต่อเพื่อนๆทุกคน

…………………..9.   พรชนก ตั้งใจฟังคุณครูอธิบายในวิชาที่ครูสอนอย่างเข้าใจ

…………………..10. ชมรัก ทำการบ้านที่คุณครูให้ถูกหมดทุกวิชา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน