รวมปัญหา ถาม – ตอบ พุทธประวัติ 50 ข้อ
แบบทดสอบพุทธประวัติ      ชิงทุนการศึกษา

วันรวมศิษย์พระธรรมวิทยากร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2530

——————————

1.      ภารตประเทศ  หมายถึงประเทศใด.                                            อินเดีย

2.      พระสารีบุตร   อุปสมบทที่วัดใด.                                               วัดเวฬุวัน

3.      ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม   อยู่ในแคว้นโด .                                   แค้วนมคธ

4.      พระเถระรูปใด   ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนบวช.                 พระยสะ

5.      “ที่นี่ขัดข้องหนอ  ที่นี่วน่นวายหนอ”  เป็นคำพูดของใคร.          พระยสะ

6.      “ที่นี่ไม่ขัดข้อง   ที่นี่ไม่วุ่นวาย”   เป็นคำพูดของใคร.                  พระพุทธเจ้า

7.      “สุขหนอ   สุขหนอ”  เป็นคำพูดของใคร.                                   พระมหากัปปินะ

8.      พระเถระรูปใด  ที่ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก                           พระอุรุเวลากัสสปะ

9.      พระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในทางใด.        รัตตัญญู

10.    พระมหากัสสปะ  เป็นผู้เลิศในทางใด.                                        ธุดงค์  

11.    พระมหากัจจายนะ   เป็นผู้เลิศในทางใด                                     อธิบายความย่อให้พิศดาร

12.    เป็นพหูสูต  มีสติ  มีธิติ  มีความเพียร  เป็นพุทธอุปัฏฐาก  เป็นความเลิศของพระเถระรูปใด.

         พระอานนท์

13.    แคว้นสักกะ  มีเมืองหลวงชื่ออะไร.                                            กบิลพัสดุ์

14.    แคว้นโกลิยะ  มีเมืองหลวงชื่ออะไร.                                           เทวทหะ

15.    เมืองพาราณสี  อยู่ในแคว้นอะไร.                                                กาสี

16.    เมืองสาวัตถี  อยู่ในแคว้นอะไร.                                                  โกศล

17.    แคว้นมัลละ  มีเมืองหลวงอะไร.                                                 วัชชี

18.    เจ้าชายสิทธัตถะ  ประสูติใต้นต้นไม้อะไร.                                 ต้นสาละ

19.    คำว่า  “พุทโธ”   แปลว่า                                                              ผู้รู้  ผู้ตื่น   ผู้เบิกบาน

20.    ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ  ชื่อว่า                                        ครูวิศวามิตร

21.    เจ้าชายสิทธัตถะ เข้ารับการศึกษาในสำนักของครูวิศวามิต  เมื่อพระชนมายุเท่าไหร่      ปี

22.    เจ้าชายสิทธัตถะ  ประสูติมาในวรรณะใด.                                  กษัตริย์

 1. เหตุใดพระนางสิริมหามายาจึงไม่ประสูติโอรสในเมืองกบิลพัสดุ์       เป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ต้องกลับไปประสูติโอรสที่เมืองของตน
 2. ผู้ที่เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า  คือใครบ้าง.    ต้นโพธิ       นายฉันนะ      ม้ากัณฐกะ           นางพิมพา      ขุมทรัพย์   4  มุมเมือง       อำมาตย์กาฬุทายี       อานนท์
 3. พระพุทธเจ้า มีสกุลวงศ์  ว่าอย่างไร.                                         ศากยวงศ์
 4. นครกบิลพัสดุ์   ปัจจุบันอยู่ในประเทศอะไร.                           เนปาล
 5. พุทธประวัติ  หมายถึง.                                                             ประวัติของพระพุทธเจ้า
 6. พระนางพิมพาหรือยโสธรา   อยู่ในวงศ์อะไร.                          โกลิยวงศ์
 7. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ก่อนพุทธศกกี่ปี.                                         45   ปี
 8. การนับ  พ.ศ.  เริ่มขึ้นเมื่อใด.                หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเป็นต้นไป
 9. พระพุทธเจ้า แสดงธรรมครั้งแรกที่ไหน.                                  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 10. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร                                                           อริยสัจ   4
 11. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว   ทรงโปรดใครเป็นครั้งแรก           ปัญจวัคคีย์
 12. สวนลุมพินีวัน  ปัจจุบันอยู่ในแขวง  ตำบล  ประเทศอะไร.      แขวงเปชวาร์   ลุมมินเด           เนปาล
 13. สถานที่ตรัสรู้  ปัจจุบัน  เรียกวาอะไร.                                      พุทธคยา
 14. พระสงฆ์ที่มาประชุมกัน  1250  รูป  ในวันมาฆบูชา  มีลักษณะพิเศษอย่างไร.

เป็นพระอรหันต์เอหิภิกขุทั้งหมด

37.       ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันมาฆบูชา  เรียกว่าอะไร.         โอวาทปาฏิโมกข์

38.       พระเจ้าสุทโธทนะ  เป็นโอรสของใคร.                                   พระเจ้าสีหนุ

39.       เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดพระโมลี  ณ  ที่ใด.                             ฝั่งแม่น้ำอโนมา

40.       ใครเป็นผู้นำสมณบริขารมาถวายพระพุทธเจ้า.                        ฆฏิการหรหม

41.       ก่อนโอวาทปาฏิโมกข์  พระพุทธเจ้า ประทับ  ณ  ที่ใด.           เขาคิชฌกูฏ

42.       พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมจักร  ในวันใด.                     วันอาสาฬหบูชา

43.       ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาส  แก่พระพุทธเจ้า.                       นางสุชาดา

44.       พระสาวกรูปใดนิพพานกลางอากาศ.                                      พระอานนท์

45.       วันจาตุรงคสันนิบาต    มีขึ้น  ณ  ที่ใด.                                     วัดเวฬุวันมหาวิหาร

46.       พระพุทธเจ้า ทรงประกาศตั้งหลักพระศาสนาในวันใด.           วันมาฆบูชา

47.       วันพระธรรมจักร  หมายถึงวันใด.                                            วันอาสาฬหบูชา

48.       คำว่า  “ผู้ใดเห็นธรรม    ผู้นั้นเห็นเรา….”   พระพุทธเจ้า ตรัสกับใคร      พระวักกลิ

49.       พระพุทธเจ้า ทรงใช้เวลาใดบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลก.       ตอนบ่าย

50.       พระพุทธเจ้า ทรงใช้เวลาใดตอบปัญหาและแก้ปัญหาแก่เทวดา.         

ตอนกลางคืน (เที่ยงคืน)

 

———————–

www.สื่อการสอน.com

ดาวน์โหลดสื่อการสอน