รวมปัญหา ถาม – ตอบ ธรรมะ 50 ข้อ
แบบทดสอบวิชาธรรม      ชิงทุนการศึกษา

วันรวมศิษย์พระธรรมวิทยากร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2530

——————————

1.      คำว่าศาสนา   หมายถึง.     คำสั่งสอนของศาสดาองค์ใดองค์หนึ่ง

2.      ศาสนา   ให้คุณประโยชน์อย่างไรบ้างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

3.      บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม   จริยธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี  คืออะไร.    ศาสนา

4.      คำว่า “พุทธศาสนา”  หมายความว่าอย่างไร.   คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

5.      ศาสนาพุทธ  เกิดขึ้นในประเทศใด.   อินเดีย

6.      ศาสดาของศาสนาพุทธ  คือใคร.  เจ้าชายสิทธัตถะ

7.      คำว่า  “รัตนตรัย”  แปลว่า    แก้วอันประเสริฐ  3   ประการ

8.      ไตรสรณะ  คืออะไร      พระพุทธ   พระธรรม    พระสงฆ์

9.      พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด  มีเท่าไร       84,000  พระธรรมขันธ์

10.    พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อ    มีเท่าไร    3    ประการ

11.    ศีล  มีกี่ประเภท      2     คืออะไรบ้าง      1.  ศีลของคฤหัสถ์      2.  ศีลของพระ

12.    ศีลของพระเรียกว่า    อนาคาริยวินัย       ศีลของชาวบ้านเรียกว่า  อาคาริยวินัย

13.    ศีลของชาวบ้าน  มีศีลอะไรบ้าง      ศีล  5,  ศีล  8

14.    ศีลของสามเณร  มีกี่ข้อ      10     ศีลของพระภิกษุมีกี่ข้อ        227  ศีลของพระภิกษุเรียกว่าอะไร     ปาฏิโมกข์สังวรศีล

15.    การรักษาศีลโดยการรับจากภิกษุ   จัดเป็นวิรัติข้อใด.      สมาทานวิรัติ

16.    การรักษาศีลในขณะเผชิญหน้า   จัดเป็นวิรัติข้อใด         สัมปัตตวิรัติ

17.    การรักษาศีลโดยการงดเว้นเด็ดขาด  จัดเป็นวิรัติข้อใด.              สมุจเฉทวิรัติ

18.    องค์ประกอบหรือหลักวินิจฉัยของศีลข้อที่  1  มีกี่ข้อ.   5   ข้อ

19.    เบญจศีลข้อที่  2  ตรงกับเบญจธรรมว่าอย่างไร.        สัมมาอาชีพ

20.    องค์ประกอบหรือหลักวินิจฉัยของศีลข้อที่  2  มีกี่ข้อ.          5   ข้อ

21.    การทำให้เจ้าของตกใจกลัว   แล้วถือเอาของนั้นมาเป็นของๆ  ตน  เรียกว่าอะไร.   กรรโชก

22.    การยืมของๆ  ผู้อื่นไปใช้  แล้วยึดเอาเป็นของๆ  ตน  เรียกว่าอะไร     ตู่

23.    องค์ประกอบหรือหลักวินิจฉัยของศีลข้อที่  3  มีกี่ข้อ          4  ข้อ

24.    นิจศีล   หมายถึงศีลใด        ศีล  5

25.    ปกติของคน  มีกี่อย่าง         5       คืออะไรบ้าง.               ไม่ฆ่า               ไม่ลัก   ไม่ล่วงสิทธิในคู่ครองกัน            ไม่พูดบด         ไม่เสพสิ่งเสพติด

26.    ชายที่ต้องห้าม  มีกี่ประเภท        2          คืออะไรบ้าง    1.  นักบวช     2.  ชายมีเจ้าของแล้ว

27.    พูดหลอกลวง  เจ็บน้อยพูดว่าเจ็บมากเป็นลักษณะของการพูด     มายา

28.    เรื่องจริงมีมาก   แต่พูดให้เป็นเรื่องเล็กน้อย  เป็นลักษณะของการพูด          อำความ

29.    “พลั่งปากเสียศีล  พลั้งตนตกต้นไม้”   เป็นการกล่าวถึงเบญจธรรมข้อใด.          สัมมาสติ

30.    แม่ค้าขายผัก  เพื่อเลี้ยงลูกๆ  ด้วยความซื่อสัตย์  จัดว่าเป็นผู้มีเบญจธรรมข้อใด   สัมมาอาชีพ

31.    หัวใจอริยสัจ  4  คืออะไรบ้าง          ทุ.   ส.  นิ.   ม.

32.    เมื่อถูกด่าไม่โต้ตอบ  แต่แสดงอาการปากสั่นมือสั่น  เป็นเพราะมีและขาดคุณธรรมข้อใด. มีขันติ     ขาดโสรัจจะ

33.    คุณธรรมข้อใดที่เป็นอุปการะในการ  ทำ   พูด  คิด  ไม่ให้ผิดพลาด        สติ  สัมปัชัญญะ

34.    กัลยาณธรรม    เป็นชื่อเรียกคุณธรรมข้อ            ขันติ  โสรัจจะ

35.    คุณความดีของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้  สืบเนื่องมาจากพระคุณข้อใด. พระมหากรุณาธิคุณ

36.    ที่ว่า  “เป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน”  อย่างกทราบว่าคุณธรรมอะไรที่ทำให้มนุษย์ใจสูงขึ้นได้.             หิริ  โอตตัปปะ

37.    คำว่า  “อคติ”  หมายถึง     ความไม่ลำเอียง           มีกี่ประการ      4    ประการ

38.    “ลำเอียงเพราะรักใครกัน”  เป็นความหมายของอคติข้อใด.     ฉันทาคติ

39.    “ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน”  เป็นความหมายของอคติข้อใด.       โทสาคติ

40.    “โมหาคติ”  แปลว่า     ลำเอียงเพราะความหลง

41.    “ภยาคติ”   แปลว่า      ลำเอียงเพราะความกลัว

42.    “มีใจรักที่จะทำสิ่งนั้นๆ  ด้วยความเต็มใจ”  เป็นความหมายของอิทธิบาทข้อใด.      ฉันทะ

43.    “ทำงานไม่จับจด  การงานไม่คั่งค้าง”  เป็นเพราะมีอิทธิบาทข้อใด.     จิตตะ

44.    “สุขุมรอบคอบ  รู้จักพิจารณาหาเหตุผลในงานนั้นๆ”  เป็นเพราะมีอิทธิบาทข้อใด.   วิมังสา

45.    “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”  เป็นความหมายของอิทธิบาทข้อใด.             วิริยะ

46.    “เกียจคร้านทำการงาน  บ่มีบ้านจะอาศัย”  เป็นการกล่าวถึงคุณธรรมอะไร.       วิริยะ

47.    “ทำความดี  เพื่อสรรสร้างชีวิตให้มีค่า  สมกับที่เกิดมาเป็นคน  ด้วยความพอใจและด้วยความศรัทธา”  เข้ากับคุณลักษณะของอิทธิบาท  4  ข้อใด.        ฉันทะ

48.    “ทำงานเอาใจใส่ดี  แต่ขาดความรอบคอบ”  ทั้งนี้เป็นเพราะมีคุณธรรมและขาดคุณธรรมข้อใด. มีจิตตะ  ขาดวิมังสา

49.    “ไตรสรณคมน์”  หมายความว่าอย่างไร.    การเข้าถึงสรณะ   3

50.    “ความไม่สบายกาย   ไม่สบายใจ”  คือความหมายของอริยสัจข้อใด.        ทุกข์

ดาวน์โหลดสื่อการสอน