รวมปัญหาพุทธประวัติ 30 ข้อ
แบบทดสอบพุทธประวัติ  ชิงทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2530 

———————————

1.    วันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพาน  รวมเรียกว่าวันอะไร.           วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญ        15      ค่ำ  เดือน          6

2.    พระเถระผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก  คือ.             พระอานนท์

3.    พระอานนท์  ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางใด.              พหูสูต

4.    พระเทวทัต   มรณะภาพเพราะเหตุใด.      แผ่นดินสูบ

5.    ต้นคัณฑามพฤกษ์  หมายถึงต้นอะไร.       ต้นมะม่วง

6.    สวนลุมพินีวัน   เกี่ยวข้อกับพระพุทธเจ้าตอนใด.  ประสูติ

7.    ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา  เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตอนใด.      ทรงผนวช

8.    ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตอนใด.  ตรัสรู้ ลอยถาด

9.    ต้นโพธิ์  เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตอนใด.           ตรัสรู้

10.  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตอนใด.           แสดงปฐมเทศนา

11.  วันขึ้น  15  ค่ำเดือน  6  เรียกว่าวันอะไร.               วันวิสาขบูชา เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร.             เป็นวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน

12.  วันขึ้น  15  ค่ำเดือน  8  เรียกว่าวันอะไร.               วันอาสาฬหบูชา เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร.             แสดงปฐมเทศนา

13.  วันขึ้น  15  ค่ำเดือน  3  เรียกว่าวันอะไร.               วันมาฆบูชา เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร.             แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

14.  ถ้ำสุกรขาตา  เกี่ยวข้องกับพระเถระรูปใด.            พระสารีบุตร

15.  วันแรม  1  ค่ำเดือน  8  เรียกว่าวันอะไร.                วันเข้าพรรษา

16.  วันขึ้น   15  ค่ำเดือน  11  เรียกว่าวันอะไร.            วันออกพรรษา

17.  พรรษาแรกพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ไหน.      ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

18.  พระอุรุเวลากัสสปะ  เป็นชาวเมืองไหน.               เมืองราชคฤห์

19.  วันพระธรรมจักร  คือวันอะไร.                             วันอาสาฬหบูชา

20.  วันอุบัติขึ้นแห่งพระสังฆรัตนะ  คือวันอะไร.        วันอาสาฬหบูชา

21.  พระสารีบุตร  สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน.               ถ้ำสุกรขาตา  เขาคิชฌกูฏ

22.  พระคุณโดยย่อของพระพุทธเจ้ามีกี่ประการ         3          คืออะไรบ้าง  1.  พระปัญญาคุณ            2.  พระกรุณาคุณ         3.  พระบริสุทธิคุณ

23.  พระคุณโดยพิสดารของพระพุทธเจ้ามีกี่ประการ.             9  ประการ

24.  ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่แสดงธรรมโปรดแก่อาฬารดาบสและอุทกดาบส. สิ้นชีวิตไปเสียก่อน          

25.  พุทธบริษัท  4  คือใครบ้าง.           ภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา

26.  พุทธมามกะ   หมายถึง.                 ผู้ยอมรบนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของๆ ตน

27.  ระหว่างอุปติสสะกับโกลิตะ  ใครได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก.           อุปติสสะ

28.  พระนันทะกับพระนางรูปนันทา  เป็นโอรสธิดาของใคร.  พระเจ้าสุทโธทนะ  กับ  พระนางปชาบดีโคตมี

29.  ผู้ที่แจกพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า   คือใคร.            โทณพราหมณ์

30.  การศึกษาพุทธประวัติ  ได้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง.         1.  ประวัติศาสตร์  2.  ตำนาน             3.  อภินิหาร                 4.  เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

————————————-

ดาวน์โหลดสื่อการสอน